Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ümit ZENGİN

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür V.

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

İlan, Reklâm, Tabela ve Afiş Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

MADDE 1 – (1) Bu yönetmelik Belediye Kanunu ile tüm yasa, yönetmelik, talimatlar

ve kararlar çerçevesinde, Çerkezköy Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarını çalışma yöntem ve

ilkelerini düzenler.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Çerkezköy

Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş, yetki ve sorumlulukları

ile işleyişini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 21/02/2020 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ile

ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Belediye: Çerkezköy Belediyesini

b) Başkan: Çerkezköy Belediye Başkanını

c) Meclis: Çerkezköy Belediye Meclisini

ç) Başkan Yardımcısı: Mevzuya göre atanmış veya seçilmiş Başkan Yardımcılarını

d) Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü

e) Müdür: Çerkezköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürünü

f) Personel: Çerkezköy Belediyesinde norm kadroya göre Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğünde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personel ile şirket personelini,

g) Birim: Çerkezköy Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki

alt çalışma gruplarını ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5 – (1) Müdürlük temel ilke olarak;

a) Uygulamalara ilişkin kayıt ve belgelerin her an denetime hazır bulundurulmasını,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik, kalite, ve ihtiyaca uygunluğu,

c) Kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını,

ç) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirliği,

d) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliği,

e) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflığı,

f) Uygulamalarda adaleti, hizmette eşitliği ve hesap verilebilirliği esas alır.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş

MADDE 6 – (1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye

Kanununun 48.Maddesi ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin

esaslar hakkında Bakanlar Kurulunun 2006/9809 sayılı kararı gereğince Çerkezköy Belediye

Meclisi’nin 04/11/2019 tarih ve 107 numaralı kararıyla kurulmuştur.

2

Teşkilat Yapısı

MADDE 7 – (1) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Müdür

b) Birim Sorumluları

c) Memur

ç) Sözleşmeli Personel

c) İşçi Personel

e) Şirket Personeli

(2) Müdürlüğe bağlı olarak çalışacak birimler aşağıda belirtilen şekildedir.

a) Basın Birimi

b) Halkla İlişkiler Birimi

c) Sosyal Medya Birimi

ç) Çerkezköy İletişim Merkezi Birimi


 

Müdürlüğün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır:

a) Çerkezköy Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü Çerkezköy

Belediye Başkanlığının amaçları, prensipleri ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve

Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, kurumsal kimliğini güçlendirmek, halkla

ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler nezdinde olumlu bir kurum imajı sağlamak

ve etkili bir halkla ilişkiler çalışması yürütmek,

b) Kent halkının yönetime katılımını sağlamaya, halkın inisiyatifini arttırmaya ve yerel

demokrasiyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

c) Belediye yönetiminin izlemekle yükümlü olduğu politikaların halka benimsetilmesi,

yapılan işlerin duyurulması ve Belediyenin kurumsal imajının olumlu olarak güçlendirilmesi

yönünde çalışmalar yapmak.

ç) Belediye yönetiminin katılımıyla gerektiğinde çeşitli sivil toplum kuruluşları

muhtarlar ile toplantılar yaparak projeler geliştirmek.

d) Belediye hizmetlerinin tanıtımını sağlayacak (genel ve özel ) araştırmalarla projeler

hazırlamak, gerektiğinde bu projeleri uzman kişi veya ajanslara yaptırmak.

e) Belediye hizmetleriyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yapılacak

basın açıklaması, bülten, broşür, web sayfası vb. çalışmaları içerik olarak hazırlayıp,

yürütmek.

f) Ulusal yayın yapan günlük gazetelerde, medyada Belediyeyle ilgili haberlerin takip

edilerek Başkan, Başkan Yardımcısı ve ilgili müdürleri bilgilendirmek, gerekli işlemlerin

yapılmasını takip edip ve sonuçlandırmak. Bununla ilgili her çalışmada Başkana düzenli

olarak bilgi vermek.

g) Belediye Başkanının kamuoyuyla paylaşmayı gerekli gördüğü açıklama, duyuru,

tekziplerin yayın organlarına duyurulması yönünde organizasyon yapmak. Başkanın basın

toplantılarını organize etmek.


 


 


 

ğ) Çeşitli alanlarda (etkinlik, açılış, ziyaret, vb.) fotoğraf ve video çekimlerinin

yapılmasını arşivlenmesini sağlamak. Çeşitli hizmet tanıtımları için video hazırlamak ve

arşivlenmesini sağlamak.

3

h) Belediyemizin faaliyetlerinde ve tanıtımında kullanılan her türlü basılı materyal (

kitap, kitapçık, broşür, gazete vb. ) ile tüm outdoor çalışmalarının kurumsal kimliğe uygun

olarak tasarımının yapılması/basılması işlerinin kontrol ve koordinesini sağlamak.

ı) Vatandaşlardan gelen şikâyet, öneri, vb. konularının kısa zamanda ilgili

müdürlüklere bildirilmesi, takip edilmesi ve vatandaşa geri dönülerek bilgi verilmesini

sağlamak.

i) Belediyemiz çalışmalarıyla ilgili olarak, yayın kuruluşlarından gelen taleplerin

(çekim, röportaj )değerlendirilmesini ve organizasyonlarını yapmak.

j) Belediyemize bağlı müdürlüklerin çalışma alanına giren konularla ilgili olarak, gezi,

kurs, seminer, konferans gibi eğitici-öğretici etkinliklere katılmak, gerekli bilgileri derlemek.

k) Belirli gün ve haftalarda Belediyeye bağlı müdürlükler tarafından yapılacak her

türlü organizasyon ve etkinliğin koordinesini ve duyurusunu ve tanıtımını yapmak.

l) Belediye çalışmalarının kamuoyundaki etkisini değerlendirmek üzere, çeşitli

tekniklerle ölçümlemeler yaptırmak.

m) Kentimizde, değişen şartlara göre ortaya çıkabilecek yeni taleplerin belirlenmesi,

kentimizde yaşayan vatandaşların Belediyeden beklentilerini öğrenmeye yönelik çeşitli

yöntemler (yüz yüze, telefon, anket vb. ) kullanılarak, kamuoyu araştırması

yapmak/yaptırmak.

n) Belediyeye bağlı müdürlüklerin tüm etkinlikleri ile ilgili her türlü tanıtıcı,

kamuoyunu ilgilendirici broşür, dergi, gazete, video, vb. yayınlar hazırlamak, basımını

sağlamak, hazırlanan yayınların halka, kurum ve kuruluşlara ulaşmasını sağlamak.

o) İlçemizin tarihi, kültürel, sanatsal, turistik vb. değerlerinin yurt içinde ve yurt

dışında tanıtımı amacıyla seminer, bilgi şöleni, kongre, fuar, sergi, festival, yarışma, gösteri

ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenmiş olanlara katılım sağlamak. Bu doğrultuda

yerli ve yabancı kamu veya özel kurum, kuruluş, topluluk ve kişilerin desteklenmesi, gerekli

iş birliğinin sağlanması. Uluslararası yapılan kültürel-sanatsal faaliyetlerin ev sahipliğini

yapmak üzere, gerekli girişimlerde bulunmak. Özendirici ödüllerle faaliyetlere katılımı

özendirmek.

ö) Kent Konseyi kapsamında yapılacak çalışmaları yürütmek.

Müdürlüğe Bağlı Birimler

MADDE 9 - (1) Müdürlüğe bağlı olan birimler şunlardır;

1 - Halkla İlişkiler Birimi

a) İlçemiz, Belediyemiz ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik, tespit edilen belirli

noktalarda stant açmak.

b) İlçemiz, Belediyemiz ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik yurt içi ve yurt dışında

organize edilen fuarlara, toplantılara, seminerlere, konferanslara, panellere vb. katılmak.

c) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Belediyemiz Müdürlüklerinde çalışan

personelin gelişimine katkı vermek, böylece hizmet kalitesinin yükseltilmesini ve

vatandaşların memnuniyetini arttıracak eğitim programlarını hayata geçirir. Gerekirse ilgili

firmalardan hizmet alır.

2 - Basın ve Yayın Birimi

a) Yerel yönetimler başta olmak üzere, Belediye hizmet plan ve programlarına ışık

tutacak çeşitli konularda deneyim aktarımını sağlayacak, ulusal ve uluslararası haftalık, aylık,

yıllık yayınlara (dergi gazete vb.) üye/abone olmak,

b) Özel günler, kutlamalar, etkinlikler için çeşitli iletişim kanalları kullanılarak ( posta,

sms, elektronik posta vb.) kutlama, duyuru ve tanıtım yapılır.

c) Belediyemiz hizmetlerinin tanıtımı, etkinliklerde yapılacak fotoğraf ve video çekimi

için gerekirse hizmet satın almak.

d) Maliyet ve performans açısından çalışmaların etkin yürütülebilmesi için, gerekirse

danışmanlık hizmeti alınır.

4

3 - Sosyal Medya Birimi

a) Maliyet ve performans açısından çalışmaların etkin yürütülebilmesi için, gerekirse

danışmanlık hizmeti alınır.


 

4 – Çerkezköy İletişim Merkezi Birimi

a) Koordinasyon Merkezi, Başvuru Masası, 7/24 Çağrı Merkezi ve Saha Ekipleri’nden oluşan bu birim koordineli çalışma ile kent genelindeki sorunları daha kısa sürede çözüme kavuşturarak vatandaş memnuniyeti artırmayı hedefler.

b) Kurumsal İtibar Seviye Ölçümü yapmak, kurumsal itibar seviye iyileştirme alanlarını

belirlemek ve kurumsal itibar seviye ölçümü için çeşitli iletişim kanallarını kullanarak

(telefon, yüz yüze görüşme, anket) araştırmalar yapılması işlerini yürütmek.

Görev Yapan Personel

MADDE 10 – (1) Çerkezköy Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler

Müdürlüğü’nde bir Müdür ile yürürlükteki norm kadro mevzuatına uygun nitelik ve sayıda

personel görev yapar.

(2) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü Belediye Başkanı’na karşı temsil

eder.

b) Müdürlüğün görev alanına giren işlerin kanun tüzük yönetmelik tebliğ genelge ve

Başkanlık talimatlarına uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

c) Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler

çerçevesinde bağlı bulunduğu Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

ç) Müdürlüğün tahakkuk amiri, harcama yetkilisi ve personelin birinci derecede

disiplin amiridir.

5

d) Müdürlüğün sevk ve idaresini, kadroların görev dağılımını, işlerin tanzimine ilişkin

düzenlemeleri ve denetimleri yapar. Birinci sicil amiri olarak personelinin çalışmalarını

değerlendirir.

e) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını onaylar. Gerekli durumlarda cezai

işlemlerin başlatılmasını sağlar.

f) Kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle, Belediyenin menfaatlerinin korunması ve

imajının güçlendirilmesi yönünde görüşmeler yapar.

g) Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlar.

ğ) Başkan’ın talimatı doğrultusunda Başkanlığı temsilen toplantılara katılır.

h) Görev alanı içinde yer alan konularla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli projelerin

hazırlanmasından, bu doğrultuda yapılan çalışmaların aksaksız olarak yürütülmesinden

sonuçlandırılmasından ve Başkan’a rapor verilmesinden sorumludur.

ı) Müdürlüğün yıllık faaliyet planının Başkanlığın stratejik hedeflerine göre

hazırlanması ve faaliyet planına göre yıllık bütçesinin hazırlanmasından sorumludur.

Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur. Bütçenin

en ekonomik şekilde kullanılmasını sağlar.

i) Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu işlerin yürürlükteki ihale mevzuatı

çerçevesinde yapılmasını sağlar.

j) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen

görevleri yerine getirir.

Diğer Personelin görevleri şunlardır;

a) Müdürlüğün çalışma alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık

onayıyla tahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görev dağılımı Müdür tarafından yapılır.

Verilen görevler geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

b) Çalışan tüm personel, Başkanlığın genel politikaları ve müdürlüğün çalışma

hedefleriyle uyumlu projeler geliştirilmesinde, uygulanmasında amirine gerekli desteği verir.

c) Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve

diğer yürürlükteki mevzuata uygun çalışır.

ç) Görev alanındaki faaliyetlerle ilgili istatistiki bilgileri tanzim eder, dosyalar.

d) Müdürlüğün mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütür. Evrakların takibini yapar

ve raporlar.

e) Faaliyetlerin devamını sağlamak üzere yapılan her türlü işlemin kaydını tutar,

gerekli belgeleri düzenler, takip eder, sonuçlandırır, dosyalamasını yapar.

f) Müdürlük bünyesinde çalışan personele ait işlemleri (puantaj, izin, rapor, nakil,

emeklilik işlemleri vb. )yürütür.

g) Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) ve Müdürlük işlerinin

yürütülebilmesi için gerekli olan bütçenin hazırlar.

ğ) Müdürlük demirbaş malzemelerinin kaydını tutar. Tüketim malzemelerin temini,

muhafazası ve dağıtımını yapar.

h) Vatandaşlardan gelen başvuruları (talep, şikâyet, öneri vb.) konularına ilişkin olarak

Belediyenin diğer müdürlükleri ile işbirliği yapar ve koordinasyonu sağlar. Bununla ilgili

yazışma ve diğer işlemleri yaparak sonuçlandırır ve vatandaşı bilgilendirir.

ı) Belediye tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin duyuru ve tanıtımına ilişkin duyuru

işlerini (el ilanı, afiş, broşür, outdoor vb.) yürütür.

i) Belediye tarafından gerçekleştirilen organizasyonlara ait davetiyelerin dağıtılması

ile ilgili her türlü çalışmayı ( telefon, posta vb.) yürütür.

j) Belediye faaliyetleriyle ilgili (açılışlar, ziyaretler vb. ) fotoğraf çekimlerinin

yapılmasını ve fotoğraf ve videoların arşivlenmesi çalışmalarını yürütür.

6

k) Başkan ve Belediye ile ilgili yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan

haberlerin takibini yapar. Yanıtlanması gereken durumlarda, amirlerinden gelen talimatları

yerine getirir.

l) Belediye Hizmet Binası giriş noktalarında kurumumuzu ziyaret eden tüm

vatandaşların güler yüzle karşılanarak talepleri doğrultusunda yönlendirilmelerini ve

vatandaşların kurumumuzdan memnun olarak ayrılmasını sağlar. Bunun için çalışanların

eğitilmesini sağlar. Gerekli denetimi yapar.

m) Önceden belirlenmiş yıllık programlar ve gündeme göre oluşabilecek haftalık ve

aylık programlar dâhilinde saha çalışmalarını yürütmek. Saha çalışmaları sırasında izleme,

kayıt tutma, değerlendirme ve raporlama yapılmasını sağlar.

n) Yürürlükteki mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen

görevleri yerine getirir.

Görevin Yürütülmesi

MADDE 11 – (1) Çalışan personelin sorumlulukları şunlardır;

a) Tüm personel görevlerini din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, sınıf, unvan farkı

gözetmeksizin eşitlik ilkesine bağlı olarak yapar.

b) Belediye kaynaklarının kullanımında kalite, etkinlik ve verimlilik göz önünde

bulundurulur.

c) Amirleri tarafından verilen görevler titizlikle ve süratle yapılır. Çalışmalarından

Birim Sorumlularına, Şefe ve Müdüre karşı sorumludurlar.

ç) Müdürlükte çalışanları arasında işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından

sağlanır.


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve İşleyiş

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik Çerkezköy Belediye Meclis’ince kabul edildikten

sonra, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri

uygulanır.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.