Meclis Kararları

 

                                                                                                                                 04.09.2023

KONU: Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 684 ada 11 parsele ait UİP Değişikliği  Hk.                                          

      

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.09.2023 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Adem İÇLİ’nin katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.09.2023 gün ve 16. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 6. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 tarih 70475  sayılı Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 684 ada 11 parsel konulu müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 684 ada 11 parsele ilişkin  Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas 1/5000 ölçekli Çerkezköy Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2023 tarih 883 kararıyla onaylandığı görülmüştür.

Söz konusu Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 684 ada 11 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliğiyle; ‘park alanı’ fonksiyonundaki çevre yapılaşma koşullarına uygun olarak ayrık nizam 4 kat TAKS:0.40 KAKS:1.60 yapılaşma koşullarına sahip ‘konut fonksiyonunun’ tanımlandığı anlaşılmıştır.

Ayrıca; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih 2022/637 sayılı kararıyla onaylanan Kızılpınar Dere Boyu Park Yapımına Dair Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği kapsamında yeşil alan miktarının Kızılpınar Bölgesi için yaklaşık 14.000 m2 arttırıldığı buna karşılık bölgeye herhangi bir nüfus ya da yapı yoğunluğu getirilmediğinden söz konusu plan değişikliğindeki park alanının konut alanına dönüştürülmesiyle donatı dengesinde herhangi bir azalmaya yol açmayacağı ve genel planlama ilke esaslarına aykırı olmayacağı görülmüştür.

            Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının devamı niteliğinde meclisimize sunulmuş olan Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi 684 ada 11 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda; Gökay KELEŞOĞLU ve Cevdet AYKAÇ’ın ‘evet’, Adem İÇLİ’nin ‘hayır’ oyları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

            Komisyon Üyesi Adem İÇLİ’nin şerhi,

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği

 

Yürüme mesafeleri

            MADDE 12 – (1) İmar planlarında yürüme mesafeleri; eğitim, sağlık ile yeşil alanların hizmet etki alanındaki nüfusun erişme mesafesi topoğrafya, yapılaşma, yoğunluk, mevcut doku, doğal ve yapay eşikler dikkate alınarak planlanır. Bu fıkrada belirtilen hususlar uygun olması halinde ikinci ve üçüncü fıkralardaki asgari yürüme mesafelerine uyulur.

(2) İmar planlarında; çocuk bahçesi, oyun alanı, açık semt spor alanı, aile sağlık merkezi, kreş, anaokulu ve ilkokul fonksiyonları takriben 500 metre, ortaokullar takriben 1.000 metre, liseler ise takriben 2.500 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında planlanabilir.

(3) Ayrıca imar planlarında; dini tesislerden küçük cami takriben 250 metre, orta (semt) cami takriben 400 metre mesafe dikkate alınarak yaya olarak ulaşılması gereken hizmet etki alanında planlanabilir. Mescitler ise yerleşik veya hareketli nüfusa göre takriben 150 metre hizmet etki alanında yapılabilir.

(4) Brüt nüfus yoğunluğu 100 kişi/ha ve daha az olan yerleşim bölgelerinde, dağınık kırsal nitelikli yerleşmelerde veya yerleşik alanlarda uygun büyüklük ve nitelikte alan bulunamaması halinde veya bu fonksiyonlara ulaşımı zorlaştıran doğal ya da yapay eşikler olması nedeniyle yürüme mesafeleri artırılabilir.

 

Yukarıdaki bahse konu olan Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi 684 ada 11 nolu parselin uygulama imar plan değişikliği Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği madde 12 ye aykırı olduğu düşünüldüğünden muhalefet şerhi konulmuştur.

Gökay KELEŞOĞLU                                                                       Cevdet AYKAÇ                                      Serdar ÜRKMEZ

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI                                                             ÜYE                                                        ÜYE

                                                                                                                                                                         (KATILMADI)

 

Adem İÇLİ                                                                  Yıldırım ÖZKUL

ÜYE                                                                               ÜYE

                                                                                    (KATILMADI)

 

KONU: G.M.K.P. Mahallesi 972 ada5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12  parsellere ait UİP Değişikliği  Hk.                04.09.2023                         

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.09.2023 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ ve Adem İÇLİ’nin katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.09.2023 gün ve 16. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.08.2023 tarih 70474  sayılı Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 972 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsel konulu müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Çerkezköy İlçesi G.M.K.P. Mahallesi 972 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere ait  Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas 1/5000 ölçekli Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 972 ada ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere ait  Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2023 tarih 929 kararıyla onaylandığı görülmüştür.

Söz konusu Çerkezköy İlçesi G.M.K.P. Mahallesi 972 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliğiyle; ayrık nizam 5 kat ,TAKS:0.40 KAKS:2.00 yapılaşma koşullarında ‘konut alanı’ fonksiyonundaki 972 ada ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere, yine aynı yapılaşma koşullarına sahip ‘ticaret+turizm foksiyonunun tanımlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca bahse konu uygulama imar planı değişikliğiyle söz konusu parsellerde Karayolları üzerinde yer almasından bahisle çekme mesafeleri düzenlenmiş olup, Karayolu cephesinden 25 metre çekme bırakıldığı görülmüştür.

            Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının devamı niteliğinde meclisimize sunulmuş konusu Çerkezköy İlçesi G.M.K.P. Mahallesi 972 ada ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ve ekleri komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda; Gökay KELEŞOĞLU ve Cevdet AYKAÇ’ın ‘evet’, Adem İÇLİ’nin ‘hayır’ oyları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

            Komisyon Üyesi Adem İÇLİ’nin şerhi,

 

3194 sayılı imar kanununa 20.02.2021 tarih ve 31045 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun

MADDE 12 – 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 8 – Plan değişiklikleri, plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak şekilde ve teknik gerekçeleri sağlamak şartıyla yerleşmenin özelliğine uygun olarak yapılır. Plan değişikliği tekliflerinde ihtiyaç analizini içeren sosyal ve teknik altyapı etki değerlendirme raporu hazırlanarak planı onaylayacak idareye sunulur.

Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişiklikleri yapılamaz.

Bin metrekareden az olmamak kaydıyla oluşmuş adalarda; ada bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran veya fonksiyon değişikliği getiren plan değişikliklerinde ihtiyaç duyulan kültürel tesis, sosyal ve teknik altyapı kullanımları; adanın merkezine en fazla 500 metre yarı çaplı alanda karşılanmak zorundadır.

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan arsanın artan değerinin tamamı değer artış payı olarak alınır. Değer artış payı bedelinin tespitinde 2942 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bedel tespit esasları gözetilir. Şeklinde olup,

Yukarıda bahsi geçen hususlar doğrultusunda Çerkezköy G.M.K.P. Mahallesi 972 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellere ait Uygulama İmar Plan değişikliğinin imar kanunun Ek Madde8’e aykırı olduğu düşünüldüğünden muhalefet şerhi konulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU                                                                       Cevdet AYKAÇ                                      Serdar ÜRKMEZ

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI                                                             ÜYE                                                        ÜYE

                                                                                                                                                                         (KATILMADI)

 

Adem İÇLİ                                                                  Yıldırım ÖZKUL

ÜYE                                                                               ÜYE

                                                                                    (KATILMADI)

 

KONU: Kızılpınar Revizyon Uygulama İmar Planı Hk.                                          04.09.2023   

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.09.2023 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Adem İÇLİ’nin katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.09.2023 gün ve 16. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 7. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.08.2023 tarih 70577 sayılı Çerkezköy Kızılpınar Atatürk Mahallesi UİP Revizyonu hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Söz konusu 1/1000 ölçekli Kızılpınar Revizyon Uygulama İmar Planına esas 1/5000 ölçekli Kızılpınar Revizyon Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2023 tarih 1082 kararıyla onaylandığı görülmüştür.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planının devamı niteliğinde meclisimize sunulmuş Kızılpınar 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve ekleri komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucunda; Gökay KELEŞOĞLU ve Cevdet AYKAÇ’ın ‘evet’, Adem İÇLİ’nin ‘hayır’ oyları doğrultusunda oy çokluğuyla kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

            Komisyon Üyesi Adem İÇLİ’nin şerhi,

 

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Madde 24, Madde 25 ve Madde 26 ya aykırılıklar tespit edildiğinden ve bölgede mağduriyetler oluşacağı kanaatine varıldığından muhalefet şerhi konulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU                                                                       Cevdet AYKAÇ                                      Serdar ÜRKMEZ

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI                                                             ÜYE                                                        ÜYE

                                                                                                                                                                         (KATILMADI)

 

Adem İÇLİ                                                                  Yıldırım ÖZKUL

ÜYE                                                                               ÜYE

                                                                                    (KATILMADI)

 

 

                                                                                                                              04.09.2023                                                                                                                                           

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.09.2023 tarihinde saat 13.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ ve Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.09.2023 gün ve 16. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2023 tarih ve 70524 sayılı Veliköy Mahallesi 165 ada 10 ve 11 parseller hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır. Serdar ÜRKMEZ ve Yıldırım ÖZKUL toplantıya katılmamıştır.

İLGİ: a) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.            

                          Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) 04.07.2023

                          tarihli ve E-11227670-752.02-723781 sayılı yazısı.

  1. b) C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

                          Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) 04.07.2023

                          tarihli ve E-11227670-752.02-723786 sayılı yazısı.

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) nün İlgi (a) ve (b) yazılarında belirtilen; Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 10 parsel no.lu 225,00m2 yüzölçümlü taşınmaz ve İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 11 parsel no.lu 225,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca devirleri talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) İlgi (a) yazısında Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 10 parsel no.lu tamamı 225,00m2 yüzölçümlü taşınmaza 200.000,00TL bedel tespiti yapıldığı, İlgi (b) yazısında ise Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 11 parsel no.lu tamamı 225,00m2 yüzölçümlü taşınmaza 200.000,00TL bedel tespiti yapıldığı görülmüştür. Söz konusu taşınmazlar Veliköy Organize Sanayi Bölgesi imar planında trafo alanında kalmaktadır. Kamulaştırmaya konu parsellerin gerek konumu, gerek sanayi alanlarına uzaklığı, gerek enflasyon artışından kaynaklı piyasa değerleri göz önünde bulundurulduğunda teklif edilen bedellerin piyasa değerlerinin altında olması sebebi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma bedelleri komisyonumuzca “Oy birliği” ile red edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Cevdet AYKAÇ                 Serdar ÜRKMEZ

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                   (Toplantıya katılmamıştır)

 

                    

                                       Adem İÇLİ                                Yıldırım ÖZKUL

                                             ÜYE                                                  ÜYE  

                                                                                    (Toplantıya katılmamıştır)


                                                                                                                                       04.09.2023     

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU                                                                     

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 04.09.2023 tarihinde saat 11.30'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Bulut BECERİK ve üyeler; İbrahim ÇEKÇİ, Kemal BUZKUŞ Neziha TEMÜR ve Fatma ESEN’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 01.09.2023 gün ve 16. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2023 tarih ve 70524 sayılı Veliköy Mahallesi 165 ada 10 ve 11 parseller hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

 

İLGİ: a) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.            

                          Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) 04.07.2023

                          tarihli ve E-11227670-752.02-723781 sayılı yazısı.

  1. b) C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.            

                          Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) 04.07.2023

                          tarihli ve E-11227670-752.02-723786 sayılı yazısı.

 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) nün İlgi (a) ve (b) yazılarında belirtilen; Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 10 parsel no.lu 225,00m2 yüzölçümlü taşınmaz ve İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 11 parsel no.lu 225,00m2 yüzölçümlü taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca devirleri talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü TEDAŞ 18. Bölge Müdürlüğü (Tekirdağ) İlgi (a) yazısında Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 10 parsel no.lu tamamı 225,00m2 yüzölçümlü taşınmaza 200.000,00TL bedel tespiti yapıldığı, İlgi (b) yazısında ise Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Veliköy Mahallesi 165 ada 11 parsel no.lu tamamı 225,00m2 yüzölçümlü taşınmaza 200.000,00TL bedel tespiti yapıldığı görülmüştür. Söz konusu taşınmazlar Veliköy Organize Sanayi Bölgesi imar planında trafo alanında kalmaktadır. Kamulaştırmaya konu parsellerin gerek konumu, gerek sanayi alanlarına uzaklığı, gerek enflasyon artışından kaynaklı piyasa değerleri göz önünde bulundurulduğunda teklif edilen bedellerin piyasa değerlerinin altında olması sebebi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30’uncu maddesi uyarınca kamulaştırma bedelleri komisyonumuzca “Oy birliği” ile red edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

              Bulut BECERİK                         İbrahim ÇEKÇİ             Kemal BUZKUŞ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU                 ÜYE                                    ÜYE

                 BAŞKANI

 

                                              

                                       Neziha TEMÜR                           Fatma ESEN

                                              ÜYE                                               ÜYE

 


04.08.2023                                                                                                                                          

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu 04.08.2023 tarihinde saat 10.30'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Bulut BECERİK ve üyeler; Kemal BUZKUŞ Neziha TEMÜR ve Fatma ESEN’in katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.08.2023 gün ve 15. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 1. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.08.2023 tarih ve 68883 sayılı Kaymakamlık Lojmanı hakkındaki yazısının müzakere etmek üzere toplanmıştır. İbrahim ÇEKÇİ toplantıya katılmamıştır.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.07.2023 tarihli ve E-86445274-000-7486 sayılı yazısında; İlçemiz Kaymakamlık Lojmanının yaşanan sel ve su baskını sonrası boşaltıldığı, yaklaşık 10 yıldır kiralanan binanın Kaymakam Lojmanı olarak kullanıldığı, yapılan teknik inceleme sonucunda binanın deprem güvenliği standartlarına uygun olmadığı ve yıkılması gerektiği, İlçemizin Kaymakamlık lojmanı ihtiyacının karşılanması konusunda Tekirdağ Valiliği ile gerekli yazışmalar yapıldığı belirtilmiş, yazı doğrultusunda; tamamı 900,00m2 miktarındaki Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1195 ada 3 parseldeki arsamız üzerine Çerkezköy Belediyesi tarafından Çerkezköy Kaymakamlık Lojman binasının yaptırılması, yapılacak binanın arsası ile birlikte mülkiyetinin Tekirdağ Valiliğine, buna karşılık tapu kayıtlarında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının hissedarı olduğu tamamı 701,09m2 miktarındaki Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 49 ada 16 parsel numarasında kayıtlı arsanın 695,28m2’lik hissesinin Tekirdağ Valiliğince Çerkezköy Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına ve 75. Maddesinin (d) fıkrasına istinaden karşılıklı bedelli/bedelsiz veya bedel ve miktarına bakılmaksızın devrinin/takasının yapılması vb. tüm hususlarda yapılacak protokol vb. iş ve işlemleri imzalamaya Belediye Başkanı Vahap AKAY’a yetki verilmesine komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

              Bulut BECERİK                         İbrahim ÇEKÇİ             Kemal BUZKUŞ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU                 ÜYE                                    ÜYE

                 BAŞKANI

                                                           (Toplantıya katılmamıştır)

 

 

 

 

                                              

                                       Neziha TEMÜR                           Fatma ESEN

                                              ÜYE                                               ÜYE


TARİFE KOMİSYONU RAPORU

 

 

                Belediye Bütçe ve Tarife Komisyonu 04.08.2023 tarihinde saat 10.30 da Beytulllah COŞKUN, Mehmet  Şahin YILMAZ, Gülten ALTAY, Hüseyin KARACA, Mehmet Han AKBAŞ’nın katılımıyla toplanmıştır.

1-2023 mali yılı gelir tarifesi: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.07.2023 gün ve sayılı 2023 Yılı Gelir Tarifesi  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre hazırlanan  gelir tarifesinin 2023 yılında halen uygulanan tarifesine %50 zam  uygulanmasına komisyonumuzca oy çokluğu  ile karar verilmiş olup,  tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

Ayrışık oy: Hüseyin KARACA ve Mehmet HAN AKBAŞ  2022 yılı gelir tarifesine 2023 ylında  %100 zam yapılmış olup; %50 zam  talebiyle 2022 yılına göre artış %200 olmaktadır. Bu sebeple talep edile %50 zammın reddedilerek   2023 yılında kalan dönem için 2023 yılı gelir tarifesinin aynen uygulanmasını belirtmişlerdir.

 

TARİFEYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-Bu Tarife Mahalle ve yerleşim alanı ayırt etmeksizin aynen uygulanır

2-İmar İşleri 27.28.madde

Zabıta Müdürlüğü 2-3-4-5-6-7-8-11

Emlak İstimlak Müd.1.madde

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle zam yapılır

3-Temizlik İleri Müdürlüğü 1.Madde

 Mahalli Çevre Kurulu Kararına İstinaden gelen tarifeye göre uygulanmasına

4-Temizlik İşleri Müd.2.3 madde

 Büyükşehir Belediye Meclia  Kararına İstinaden gelen tarifeye göre uygulanmasına

5-Cumhurbaşkanı kararına tabi olan gelir gruplarına zam yapılmamıştır.

MUAFİYETLER

1-Şehit Gazi Dul ve Yetimlerinden alınmayacak Ücretler

Zabıta Müdürlüğü 1.Madde

Makine İkmal Müdürlüğü 1.madde

Veterinerlik Müdürlüğü 1.Madde

2- ibadet alanları ve kamu yararına faaliyet gösteren derneklere ait yurt vb. yapılar tarifenin

İmar Müdürlüğü tüm maddeler, harçlar hariç ücretlerden muaftır.

BU TARİFE MECLİS KARARI KESİNLEŞİNCE YÜRÜRLÜĞE GİRER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beytullah COŞKUN          Mehmet ŞAHİN YILMAZ         Gülten ALTAY 

 

 

 

 

 

Hüseyin KARACA        Mehmet HAN AKBAŞ


Konu:  Plan Notu İtirazı Hk.                                                                               04.08.2023

   

                                  

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.08.2023 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.07.2023 gün ve 15. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2023 tarih 68710 sayılı Plan Notları İtirazları hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

Çerkezköy İlçesi 1. Etap Revizyon, 2. Etap Revizyon, 3. Etap 2. Kısım Revizyon, 4. Etap Revizyon, İstasyon Mahallesi, Kızılpınar, Veliköy ve Çiftlikevler  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı  Plan Notlarına İlişkin Değişikliği; ÇerkezköyBelediye Meclisinin 06.06.2023 tarih ve 2023/90 sayılı kararıyla, Tekirdağ Büyükşehir  Belediye Meclisinin 14.06.2023 tarih ve 968 sayılı kararıyla onaylanmış olup; 23.06.2023 tarihinden itibaren bir ay askıya çıkarılmıştır.

 Askı süreci içerisinde iletilen;

  • 07.2023 tarihli Hüseyin APAYDIN’ın itiraz dilekçesi ve 21.07.2023 tarihli Serdar AYDIN, Muhacir ÇEVİK, Ersin CAFEROĞLU’nun itiraz dilekçeleri ile; «AÇIK VE KAPALI ÇIKMALAR EMSALE DAHİL DEĞİLDİR.» maddesine ilişkin

Plan Notu değişikliğinin iptali talep edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan itirazların incelenmesi neticesinde; itiraza konu plan değişikliğinin devamına ve itiraz dilekçelerinin reddine oy birliği ile karar verilmiş, tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Cevdet AYKAÇ

ÜYE

 

 

Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

          (KATILMADI)

  

       

        Adem İÇLİ

           ÜYE

   

                     

                   Yıldırım ÖZKUL

                              ÜYE

                        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONU: Muhtelif Plan Notları Değişikliği  Hk.                                                       04.08.2023    

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.08.2023 tarihinde Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU üyeler; Cevdet AYKAÇ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.07.2023 gün ve 15. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 4. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.07.2023 tarih 68798  sayılı muhtelif plan notları değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

07.04.2023 Tarih 2023/63 sayılı meclis kararı ile Plan notu değişikliğinin yapılmasına ilişkin çalışmalarının devamı kararı alınan;

 

 “BLOK NİZAM PARSELLERDE AÇIK/KAPALI ÇIKMA YAPILAMAZ“

 

 maddesinine ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda; komisyonumuzca, plan değişikliğine konu plan notu  maddesinin reddine tavsiye kararı olarak oybirliğiyle kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Cevdet AYKAÇ

ÜYE

 

 

Serdar ÜRKMEZ

ÜYE

(KATILMADI)

  

 

 

        Adem İÇLİ

           ÜYE

         

          

      

 

 

                      Yıldırım ÖZKUL

                              ÜYE
                        

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   04.08.2023                                                                                                                                          

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 04.08.2023 tarihinde saat 10:30'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU ve üyeler; Cevdet AYKAÇ, Adem İÇLİ ve Yıldırım ÖZKUL’un katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.08.2023 gün ve 15. toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 1. maddesindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.08.2023 tarih ve 68883 sayılı Kaymakamlık Lojmanı hakkındaki yazısının müzakere etmek üzere toplanmıştır. Serdar ÜRKMEZ toplantıya katılmamıştır.

Komisyonumuzca yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; Çerkezköy Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 31.07.2023 tarihli ve E-86445274-000-7486 sayılı yazısında; İlçemiz Kaymakamlık Lojmanının yaşanan sel ve su baskını sonrası boşaltıldığı, yaklaşık 10 yıldır kiralanan binanın Kaymakam Lojmanı olarak kullanıldığı, yapılan teknik inceleme sonucunda binanın deprem güvenliği standartlarına uygun olmadığı ve yıkılması gerektiği, İlçemizin Kaymakamlık lojmanı ihtiyacının karşılanması konusunda Tekirdağ Valiliği ile gerekli yazışmalar yapıldığı belirtilmiş, yazı doğrultusunda; tamamı 900,00m2 miktarındaki Çerkezköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1195 ada 3 parseldeki arsamız üzerine Çerkezköy Belediyesi tarafından Çerkezköy Kaymakamlık Lojman binasının yaptırılması, yapılacak binanın arsası ile birlikte mülkiyetinin Tekirdağ Valiliğine, buna karşılık tapu kayıtlarında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının hissedarı olduğu tamamı 701,09m2 miktarındaki Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 49 ada 16 parsel numarasında kayıtlı arsanın 695,28m2’lik hissesinin Tekirdağ Valiliğince Çerkezköy Belediyesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına ve 75. Maddesinin (d) fıkrasına istinaden karşılıklı bedelli/bedelsiz veya bedel ve miktarına bakılmaksızın devrinin/takasının yapılması vb. tüm hususlarda yapılacak protokol vb. iş ve işlemleri imzalamaya Belediye Başkanı Vahap AKAY’a yetki verilmesine komisyonumuzca “Oy birliği” ile kabul edilerek tavsiye kararı olarak Meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

    Gökay KELEŞOĞLU                       Cevdet AYKAÇ                 Serdar ÜRKMEZ

     İMAR KOMİSYONU                             ÜYE                                        ÜYE

              BAŞKANI                                                                   (Toplantıya katılmamıştır)

 

 

 

 

                    

                                       Adem İÇLİ                                Yıldırım ÖZKUL

                                             ÜYE                                                  ÜYE