TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI (26-06-2020)

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Madde 1- Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi Belediye Otogarında bulunan 4 adet taşınmaz ile Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi no:3/2 adresinde bulunan 1 adet taşınmaz, kira şartnamelerinde belirtilen şartlar dahilinde 3 (üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedelleri her ayın sonuna kadar peşin olarak ödenecek olup, 2’nci ve 3’üncü yıla ait kira artışı kanunda belirtildiği oranda yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Madde 2- Kiralanacak taşınmazların; bulunduğu yer, no’su, kullanım amacı, m⊃;;2;’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir.

   


Madde 2-İhale 16/07/2020 Perşembe günü saat 09.30’da Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda başlatılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, büyükşehir belediyesi ek hizmet binasının bulunduğu Hürriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gülpare Sokak No:14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.

Madde 3-İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 15/07/2020 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve İhale saatinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-)Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (Gerçek kişiler için.)

2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. İhaleye katılanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 15/07/2020 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.

4-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. (İhale tarihinden önceki 3 aya ait olacak) 

a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti.(İlk defa ihaleye katılacak gerçek kişilerin, ihale uhdesinde kalması halinde sözleşme yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde gerekli oda kaydını yaptırıp, idareye teslim etmesi gerekmektedir.)

b)Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

            5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’ da ki esaslara göre temin edecekleri belge asılları.

6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

8-) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2020 yılı Temmuz ayına ait olacak)  

9-) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2020 yılı Temmuz ayına ait olacak) 

10-)Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair belge aslı. (2020 yılı Temmuz ayına ait olacak) 

11-)Bilet Satış Ofisi olarak kiralanacak dükkanın ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı D1, B1 ya da F türü Yetki Belgesinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR.

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP