TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI (03-10-2018)

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Madde 1- Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2018 tarih ve 969 sayılı kararı ile kalkış noktası Ergene ilçesi olmak şartıyla, Ergene ilçesinde 40 adet Okul Servis Aracı (J Plaka) kullanım hakkı 10 (on) yıl süre ile aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli; yıllık (12 aylık) peşin olarak alınacak olup, kira artışı her yıl, TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Madde 2- J Plakaların ilçesi, J plaka nosu, muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.

İlçesi

J Plaka Nosu

Muhammen İhale Bedeli (Aylık)

%3 Geçici

Teminatı

 

İhale Tarihi

 

İhale Saati

Ergene

1 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

10.00

Ergene

2 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

10.15

Ergene

3 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

10.30

Ergene

4 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

10.45

Ergene

5 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

11.00

Ergene

6 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

11.15

Ergene

7 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

11.30

Ergene

8 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

11.45

Ergene

9 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

13.00

Ergene

10 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

13.15

Ergene

11 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

13.30

Ergene

12 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

13.45

Ergene

13 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

14.00

Ergene

14 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

14.15

Ergene

15 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

14.30

Ergene

16 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

14.45

Ergene

17 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

15.00

Ergene

18 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

15.15

Ergene

19 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

15.30

Ergene

20 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

17.10.2018

15.45

İlçesi

J Plaka Nosu

Muhammen İhale Bedeli (Aylık)

%3 Geçici

Teminatı

 

İhale Tarihi

İhale Saati

Ergene

21 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

10.00

Ergene

22 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

10.15

Ergene

23 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

10.30

Ergene

24 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

10.45

Ergene

25 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

11.00

Ergene

26 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

11.15

Ergene

27 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

11.30

Ergene

28 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

11.45

Ergene

29 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

13.00

Ergene

30 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

13.15

Ergene

31 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

13.30

Ergene

32 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

13.45

Ergene

33 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

14.00

Ergene

34 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

14.15

Ergene

35 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

14.30

Ergene

36 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

14.45

Ergene

37 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

15.00

Ergene

38 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

15.15

Ergene

39 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

15.30

Ergene

40 Nolu

165,00-TL

594,00-TL

18.10.2018

15.45

Plakalar tabloda numaralandırılmış olup asıl plakalar Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü tarafından sıradaki J plaka olarak tescil edilecektir.

Madde 3-İhaleye ait şartname istekliler tarafından mesai saatleri içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli 100,00-TL. olup, ihaleye katılacak olanların her ihale için ayrı ayrı şartname alması mecburidir. İhaleler, 17 Ekim 2018 Çarşamba ve 18 Ekim 2018 Perşembe günlerinde saat 10:00 da Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

Madde 4- İhalelere katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 16 Ekim 2018 Salı günü mesai saati bitimine (17:00) kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğünde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

4.1 Nüfus Cüzdan Sureti aslı ya da idarece onaylanmış sureti,

4.2 İsteklinin geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. ( İsteklilerin geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 16 Ekim 2018 Salı günü mesai saati bitimine (17:00) kadar dosyalarını teslim etmeleri zorunludur.)

4.3 İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi aslı ya da idarece onaylanmış sureti,

4.4 Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi aslı, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletname aslı ile noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış suretleri,

4.5 İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge veya aslı idarece onaylanmış suretleri, (2018 Ekim ayına ait olacak),

4.6 İsteklinin bağlı bulunduğu SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge veya aslı idarece onaylanmış suretleri, (2018 Ekim ayına ait olacak),

4.7 Tebligat için Türkiye de adresini gösterir belge aslı (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.),

4.8    a)Gerçek kişi olması halinde; Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti

           b) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

 

4.9 İsteklinin adli sicil kaydı aslı ya da idarece onaylanmış sureti, Adli Sicil Kaydı devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak, şartlarını haiz olması zorunludur,

4.10 İsteklinin ihale neticesinde J Plaka almaya hak kazanması durumunda taşıtlarda aranacak şartlara uygun aracı sözleşme imzalanmasına müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname aslı ya da idarece onaylanmış sureti, (Belirtilen süre içerisinde aranacak şartlara uygun araç bulundurulamazsa, kazanılan kullanım hakkı kaybedilir ve geçici teminat İdareye irat kaydedilir.)

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ihale şartnameleri hükümleri uygulanacaktır. İLAN OLUNUR

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP