TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI (11-09-2018)

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

Madde 1- Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa mahallesi, Atatürk caddesi dış kapı no:133-133/1 adresinde bulunan 2 adet taşınmaz kira şartnamelerinde belirtilen şartlar dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Takip eden yıllara ait kira artışları TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Madde 2- Kiralanacak taşınmazların; ilçesi, mahallesi, kullanım amacı, no’su, m⊃;2;’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir:

 

İlçesi

 

Mahallesi

 

Kullanım Amacı

 

Numarası

 

Yüzölçümü

Muhammen İhale Bedeli (Aylık)

% 3 Geçici Teminat Bedeli

 

İhale Saati

Ergene

Marmaracık

İçkili Restaurant-Cafe ve Bar

52/1

1.777,40m⊃;2; Kapalı

 

8.000,00TL

8.640,00 TL.

10.45

 

Madde 3-İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 250,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir. İhale 27 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10.45’te Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda başlatılacaktır.

Madde 4-İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 26 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-)Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.)

2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge,(İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. (İhaleye katılacak olanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 26 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.)

4-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2018 yılı Eylül ayına ait olacak)

a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

b) Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.(İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

a) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından şartnamenin 7 nci maddesindeki (1, 2, 4.a, 4.b, 6, 7, 8, 9, 10) esaslara göre temin edilecek belge asılları veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.

6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

8-) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2018 yılı Eylül ayına ait olacak)

9-) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.. (2018 yılı Eylül ayına ait olacak)

10-) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine kira borcu olmadığına dair belge aslı. İLAN OLUNUR

 

 

 

İLAN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

Madde 1- Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Gazi Mustafa Kemalpaşa mahallesi, Atatürk caddesi dış kapı no:133-133/1 adresinde bulunan 2 adet taşınmaz kira şartnamelerinde belirtilen şartlar dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Takip eden yıllara ait kira artışları TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranında yapılacaktır. Kira bedeline KDV dahil değildir.

Madde 2- Kiralanacak taşınmazların; ilçesi, mahallesi, kullanım amacı, no’su, m⊃2;’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı ve ihale saati aşağıda gösterilmiştir:

 

İlçesi

 

Mahallesi

 

Kullanım Amacı

 

Numarası

 

Yüzölçümü

Muhammen İhale Bedeli (Aylık)

% 3 Geçici Teminat Bedeli

 

İhale Saati

Çerkezköy

Gazi Mustafa Kemalpaşa

Büfe ve Kafeterya

133

115,00m⊃2; kapalı 103,00m⊃2; açık

2.000,00-TL

2.160,00-TL

Saat: 10.15

Çerkezköy

Gazi Mustafa Kemalpaşa

Umumi Tuvalet

133/1

43,00m⊃2; kapalı

350,00-TL

252,00-TL

Saat: 10.30

Madde 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir. İhaleler 27 Eylül 2018 Perşembe günü saat 10.15’te Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda başlatılacaktır.

Madde 4-İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 26 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

1-)Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.)

2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge,(İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı. (İhaleye katılacak olanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 26 Eylül 2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.)

4-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2018 yılı Eylül ayına ait olacak)

a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.(İlk defa ihaleye katılacak gerçek kişilerin, ihale uhdesinde kalması halinde sözleşme yapıldıktan sonra 15 gün içerisinde gerekli oda kaydını yaptırıp, idareye teslim etmesi gerekmektedir.)

b) Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

 

5-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

a) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından şartnamenin 7 nci maddesindeki (1, 2, 4.a, 4.b, 6, 7, 8, 9, 10) esaslara göre temin edilecek belge asılları veya idarece onaylanmış sureti.

6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.

b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.

7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

8-) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2018 yılı Eylül ayına ait olacak)

9-) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2018 yılı Eylül ayına ait olacak)

10-) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine kira borcu olmadığına dair belge aslı. İLAN OLUNUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP