STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN GENELGE (15-05-2019)

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ

STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN

GENELGE

 

5018 sayılı kanunda stratejik plan , “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçülerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunla ve 13.07.2005 tarihli 5393 sayılı belediye kanunu nüfusu 50.000 üzerindeki tüm belediyelerde stratejik planlama yükümlülüğü getirmiştir.

Kamuda stratejik planlamaya ilişkin elde edilen deneyimler ve kamu idarelerinden gelen talepler doğrultusunda kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yenilenmesi ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu kapsamda stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 26.02.2018 tarihli 30344 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Belediyemizce de uygulanmakta olan stratejik yönetim süreci (2019-2023 ) belediyemizin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi ile bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluğunun gelişmesine temel teşkil etmektedir.

Halkımızın yaşam kalitesini etkileyen ve etkilenmesi muhtemel koşulların anlaşılması, ilçemizin gelecekte ulaşmak istediği konum konusunda ortak bir anlayış ve mümkün olduğunca geniş bir uzlaşma sağlanması, bu konuma ulaşmak için belediyenin kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma yollarını arayarak ne yapması ve nasıl bir kurum olması gerektiğini tanımlayan sistematik bir süreçtir.

İlçemizin geleceğini yönlendirmek için iki ana unsur olarak ;

1-İlçemizde konut, sanayi, turizm, ulaşım, yeşil alan ve dinlence gibi çeşitli işlevlerin mekan üzerindeki dağılımının ve yerleştirilmesini sağlayan imar planlaması ,

2-Belediye kurumunun yetki görev ve sorumlulukları çerçevesinde kaynak kullanım önceliklerini belirleyen stratejik planlama

Birbiriyle hiyerarşik bir ilişki içinde olmayan bu iki planlama süreci, birbirinden etkilenerek ilçemizin arzu edilen geleceğine ulaşmak için mekânsal, kurumsal, toplumsal boyutları olan yol haritasını birlikte oluşturacağız.

Stratejik planlama belediyemizde farklı görevlerde ve donanımlara sahip birçok personeli bir araya getirecek başta Belediye Başkanımız olmak üzere belediye genelinde sahiplenmeyi gerektiren zaman alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarımızın başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Belediyenin gelecek tasarımı olan stratejik planın hazırlık çalışmalarında Strateji Geliştirme Birimi eşgüdüm ve uyumu sağlayan sekreterya rolünü yerine getirecektir.

Planlama sürecimizin organizasyonu  :

Başkan ; çalışmalar başkan tarafından sahiplenecek ve her aşamada takibi yapılacaktır.

 

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Çalışmaları üst düzeyde yönlendirecektir. Kurulumuz aşağıdaki personelimizden oluşturulmuştur.

 

AD SOYAD                           ÜNVAN                     GÖREVİ

Kemal GÜMÜŞ                     Bld.Bşk.Yrd.              Kurul Başkanı

Esengül GÜVEN                    Bld.Bşk.Yrd.              Üye

Mustafa GÜMÜŞ                   Bld.Bşk.Yrd.              Üye

Enver BAYRAM                   Bld.Bşk.Yrd.              Üye

Nedim YILANCI                   Bld.Bşk.Yrd.              Üye

Strateji geliştirme kurulu, stratejik planlama ekibini ve hazırlık programını onaylayacaktır. Sürecin  aşamaları ile çıktılarını kontrol edecek, harcama birimlerinin stratejik planlama sürecine aktif katılımını sağlayacaktır. Tartışmalı hususları görüşüp karara bağlayacaktır. Ayrıca alternatif misyon, vizyon ve temel değerleri taslakları ile taslak amaçlar ve hedef kartlarını değerlendirerek nihai hale getirecektir.

 

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ

Stratejik plan çalışmalarını koordine edecek, planlama çalışmalarında stratejik plan genelgesinin hazırlanarak başkanın uygun görüşüne sunacak, toplantıların organizasyonu belediye içi ve dışı iletişim sağlanması, belge yönetim gibi destek hizmetleri bu süreçteki her türlü resmi yazışma yapma sorumluluğu, SGB‘lerin plan hazırlama uygulama ile izleme değerlendirme süreçlerindeki tecrübesini gerekli durumlarda strateji geliştirme kuruluna, stratejik planlama ekibine ve harcama birimlerine aktarılması ve planın bütünselliğinin sağlanması bu süreçte ortak bir dilin oluşturulmasını sağlayacaktır.

Çerkezköy Strateji Geliştirme Birimi aşağıda isim ve ünvanları yazılı personelimizden oluşmuştur.

 

AD SOYAD                           ÜNVANI                    GÖREVİ

Kemal GÜMÜŞ                     Bld. Bşk. Yrd.            Koordinasyon Sorumlusu

Aynur DURMUŞ                   Etüd Proje Mdr.         İletişim Sağlama

Furkan TÜLÜN                      Çevre Mühendisi       Diğer Kurumlarla İlişkiler

Gülçin GÜLENÇ ERGEN     Şehir Plancısı             Belge Yönetimi

Cansu ALTIN                         Şehir Plancısı             Harcama Birimlerine Bilgi Aktarılması

STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ

Hazırlık programının oluşturulması, stratejik planlama sürecinin hazırlık programına uygun olarak yürütülmesi,  gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi ile strateji geliştirme kurulunun onayına sunulacak belgelerin hazırlanmasından sorumludur. Ekip Başkanı ekibin oluşturulması, çalışmaların planlanması, ekip içi görevlendirmelerin yapılması, ekip üyelerinin motivasyonu ile ekip üst yönetim arasında eş güdüm sağlanması görevlerini yerine getirecektir. Stratejik Planlama ekibi üyesi

 • Görev yaptığı bölümü temsil edebilmeli
 • Çalışmalara katkıda bulunacak bilgi birikim ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir
 • Uyumlu çalışmalı
 • Stratejik planlama çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmeli

Stratejik planlama ekibi ,yönetmelik gereği Başkan yardımcısı başkanlığında, SGB nin koordinasyonunda harcama birimlerinin temsilcileri ile SGB yöneticisinden oluşur.

Başkan                                                : Kemal GÜMÜŞ   Bld Bşk.Yrd.

Strateji Geliştirme Birim Yöneticisi   : Aynur DURMUŞ  Etüd Proje Mdr.

Harcama Birimleri ve  Yetkilileri :

1.Yazı İşleri Müdürlüğü                     : Sibel KÜÇÜKOĞLU  Büro Elemanı

2.Fen İşleri Müdürlüğü                     : Mustafa KANBUROĞLU  Mimar

3.Mali Hizmetler Müdürlüğü              : Elif SÖNMEZ  Uzman

4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü        : Duygu AYKAÇ Halkla İlişkiler

5.Plan Proje Müdürlüğü                    : Cansu ALTIN  Şehir Bölge Plancısı

6.Kültür İşleri Müdürlüğü                 : Esma Kahraman  Büro Elemanı

7.Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.   : Ahmet SARI Büro Elemanı

8.Park Bahçeler Müdürlüğü              : Gülşah DÖNMEZ Peyzaj Mimarı

9.Etüd Proje Müdürlüğü                    : Gülçin GÜLENÇ ERGEN  Şehir Planlamacısı

10.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. : Eser ÇOBAN Şef

11.Hukuk İşleri Müdürlüğü               : Sabriye CİNCİ  Büro Elemanı

12.Bilgi İşlem Müdürlüğü                 : Beynur COŞAR  Bilgisayar Mühendisi

13.Muhtarlık İşleri  Müdürlüğü        : Emin GÜVEN  Muhtarlıklar Müdürü

14.Emlak İstimlak Müdürlüğü          : Gülcan SAVAŞ  Şef

15. Çevre Koruma Kontrol Müd.      : Furkan TÜLÜN Çevre Mühendisi

16.Veteriner İşleri Müdürlüğü          : Elif UYSAL Veteriner

17.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü : İnci İMREN Büro Elemanı

18.Zabıta Müdürlüğü                        : Hilal ARIÖZ Zabıta Komiseri

19.Mak. İkm. Bakım ve Onarım Müd.: Elif DEVELİ Büro Elemanı

20.Destek Hizmetler Müdürlüğü      : Semih YURDAKUL Ekonomist

21.Temizlik İşleri Müdürlüğü           : Fikriye GENCEBAY Büro Elemanı

HARCAMA BİRİMLERİ

Harcama birimi yöneticileri personelin stratejik plan hazırlık çalışmalarına yeterli zaman ayırabilmesi için ve aktif katılım gösterebilmesi için harcama birimi yöneticilerine kolaylık gösterecektir. Ayrıca harcama birimleri belirlenen raporlama dönemlerinde sorumlu oldukları hedeflerin sonuçlarının izleme ve değerlendirmesini yapar.

1.Yazı İşleri Müdürlüğü                                : Esengül GÜVEN

2.Fen İşleri Müdürlüğü                                  : Kemal GÜMÜŞ

3.Mali Hizmetler Müdürlüğü                                     : Mustafa GÜMÜŞ

4.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                : Kemal GÜMÜŞ

5.Plan Proje Müdürlüğü                                 : Kemal GÜMÜŞ

6.Kültür İşleri Müdürlüğü                             : Ümit ZENGİN

7.Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü    : Kenan ÇETİN

8.Park Bahçeler Müdürlüğü                          : İlhan HACIOĞLU

9.Etüd Proje Müdürlüğü                                : Aynur DURMUŞ

10.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  : İlhan HACIOĞLU

11.Hukuk İşleri Müdürlüğü                           : Simay PALA

12.Bilgi İşlem Müdürlüğü                             : Atilla CAN

13.Muhtarlık İşleri Müdürlüğü                      : Emin GÜVEN

14.Emlak İstimlak Müdürlüğü                      : Nevzat KUMRU

15. Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü         : Esra HASANOĞLU

16.Veteriner İşleri Müdürlüğü                       : Ali ASLAN

17.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü             : Ümit ZENGİN

18.Zabıta Müdürlüğü                                                 : Yusuf Kenan EREZ

19. Mak. İkm. Bakım ve Onarım Müd.        : Levent YILDIRIM

20.Destek Hizmetler Müdürlüğü                   : Sema ALBAYRAK

21.Temizlik İşleri Müdürlüğü                        : Ali ASLAN

 

HAZIRLIK SÜRECİ

Stratejik planlama ekibince planlama sürecinin gerektiği ihtiyaçları ortaya koyan bir hazırlık programı hazırlanacaktır. Stratejik planlama ekibi tarafından hazırlık programı çalışmaları kapsamında ;

Stratejik planlama sürecinin aşamaları bu aşamada gerçekleştirilecek faaliyetler ve bunlardan sorumlu olacak kişi ve birimlere yer verilecektir. Aşama ve faaliyetlere ilişkin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenecektir. Bu aşamalarda gerekli eğitimler verilecektir.

Hazırlık programımız Strateji Geliştirme Birimi tarafından Strateji Geliştirme Kuruluna sunulacaktır. Strateji Geliştirme Kurulu hazırlık programını değerlendirerek son şeklini verecektir. Hazırlık programı onay sonrası belediye internet sayfasından duyurulacaktır.

 

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ HUSUSLAR

* Stratejik planlama yasal yükümlülüğün yerine getirilmesinden öte daha katılımcı ve demokratik bir yönetim aracı olarak görülecektir.

* Stratejik planlama belediyedeki tüm birimlerin iş yapma rutünlerinin içinde olan esas işlerinden biri olarak görülmeli, yalnızca strateji geliştirme birimine bırakmamalıdır.

* Başta başkan ve encümen üyeleri ve üst düzey belediye yöneticileri tarafından sahiplenilmeli ve sürece aktif katılımları sağlanacaktır.

* Hizmet sunumu yasal bir gereklilik olarak değil, halkın yaşam kalitesini artıran bir araç olarak görülecektir.

* Stratejik planlama, belediye tarafından halkın yaşamlarını nasıl daha iyi hale getireceğini anlatmak ve halkı yönetim sürecine dahil etmek için bir fırsat olarak görülecektir.

 

 

Şekil 1 de stratejik plan hazırlık sürecinde yer alan birim, kişi ve ekiplerin görevleri gösterilmektedir.

 • Belediyenin teşkilatlanması ile çalışma usulleri ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler bulunmaktadır.
 • Belediye tarafından sunulan ürün hizmetleri nelerdir? Bunların yararlanıcıları kimlerdir ?
 • Belediye tarafından sunulan hizmet ve hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır ?
 • Belediyenin diğer kamu idareleri , sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkilerine yönelik hangi düzenlemeler vardır ?
 • Belediyenin yürütmekte olduğu hizmetlerde diğer idarelerle mevzuattan kaynaklanan görev ve yetki çatışması var mı dır ?
 • Mevzuatta yer verilen yasal yükümlülükler tümüyle yerine getirilmekte mi dir ?Getirilemiyorsa bunun sebepleri nelerdir, bunun için mevzuat değişikliği gerekli midir ?
 • Belediyenin yerine getirdiği ancak mevzuatta yer olmayan hizmetler var mı dır ? Varsa hangi mevzuatta ne tür değişiklikler yapılmalıdır ? 

<!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]----><!--![endif]---->

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP