Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

Ümit ZENGİN

Görev

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Telefon

(282) 726 50 19 - 273

Faks

(282) 726 61 01

 

 

 

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

AMAÇ

Çerkezköy Belediyesi’nin amaç, ilke ve hedeflerine uygun olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinliklerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek, ayrıca sergi, seminer, tiyatro, konser, konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemek.

 

Çerkezköy halkının bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi için kültürel, mesleki ve teknik eğitim programlarını üretip uygulamak, el beceri kursları ve benzer şekilde diğer kursları düzenlemek ve düzenlenmesine yardımcı olmak.

 

Folklor, tiyatro ve benzer eğitim hizmetlerinde bulunarak Çerkezköy Belediyesi bünyesinde yetişen ekiplerimizle ulusal ve uluslararası şenliklere ve yarışmalara katılmak, yarışmalar düzenlemek ve düzenlenmesine yardımcı olmak.

 

Çerkezköy halkına geleneksel ve evrensel müziğin, ayrıca gösteri sanatlarının çeşitli türlerini süreli ya da sürekli şekilde açık ve kapalı mekânlarda sunmak. Gerektiğinde bu çalışmaların kurumsal hale getirilmesi ya da buna yönelik çalışmalara katkıda bulunarak ilçe halkının kaynaşmasına, sanatsal incelik ve derinliğin oluşumuna katkı sağlanmasının yanında toplumsal moralin yükseltilmesine aracılık etmek.

 

Belediye sınırları içerisindeki kahvehane, kıraathane, park gibi sosyal hayatın yoğun şekilde yaşandığı ortamları kültürel verimlilik açısından ilçemizde yaşayan vatandaşların kültür hayatına artı değer üreten ortamlar haline gelmesine yönelik çalışmalar yapmak, projeler üretmek ve uygulamak.

 

Çerkezköy halkına yönelik her türlü kültürel ve sosyal aktiviteyi organize etmek ve yapılan kültürel ve sosyal faaliyetleri tanıtımının yapılması için broşür, afiş, hizmet bülteni, kitapçık ve yıllık basımını yapmak. Yerel ve ulusal basına, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler hakkında düzenli yazılı ve görsel materyal iletimini sağlamak.

Belediye bünyesindeki Spor Okulları ve Kulüpler ile sportif organizasyonların yapılması ve yeni çalışmaların geliştirilmesi.

İlçede her türlü sportif aktivitelerin organize edilmesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilere kamplar organize edilmesi ve yürütülmesi,

İlçedeki spor kulüplerine malzeme yardımlarının ilgili yardım yönetmeliğine göre yapılması

 

Müdürlüğün Uygulama Usul ve Esasları

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü; bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev alanına giren iş ve işlemleri aşağıda belirtilen mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.

 

a. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,

b. 5393 sayılı Belediye Kanunu,

c. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,

d. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

e. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

f. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

g. 4857 sayılı İş Kanunu,

h. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

i. 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

j. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,

k. İlgili Bakanlıkların Tebliğ ve Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuat.

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

 

· Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin barındırdığı kültür sanat dinamiklerine mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için aydınlar, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gider.

· Var olan dinamikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak adına etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bu günü ileriye aktarmak adına çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla çalışmalar yaparak kent insanını daha ileriye taşımak görevini yerine getirir.

 · Kültürün, sanatın arındırıcı, besleyici gücünü kent insanı üzerinde olumlamak adına çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek) ele alarak ve eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.

· Yapılan her etkinliğin öncesinde hedef kitle ve ihtiyaçları belirlenir ve projeler bu bilgiler ışığında hayata geçirilir.

· Kentin tarihi değerlerine sahip çıkar ve gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına destek olur.

· Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak adına bilgilendirme çalışmaları yapar. Atatürk ilkelerine bağlı, laik ve demokratik Cumhuriyete sahip çıkan ve toplumu ileriye taşıyacak bireyler yetişmesi için çalışmalar yapar.

· Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin boş zamanlarını nitelikli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak için projeler hazırlar ve hayata geçirir.

· Semtlerde birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri vb.) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet götürür.

· Kentlinin sanatçıyla, bilim adamıyla, kendi alanında yetkin kişilerle buluşması adına etkinlikler hazırlar.

· Kentin tanıtımı adına etkinlikler düzenleyerek kenti bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefler. Bunun adına yapılması gerekenleri projelendirip uygulamaya koyar.

· Toplumsal müzik bilincinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapar.

· Sporu kent yaşamının bir parçası haline getiren çalışmalar yapar.

· Tüm bunların sonucu olarak kentin sosyal, ekonomik anlamda gelişmesine zemin hazırlar. Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuş olup Başkan veya görevlendirdiği Başkan Yardımcılığı'na bağlı olarak görev yapar.

 

FAALİYET ALANI

· Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Belediyemiz ’in hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlar. Kentin ihtiyaç duyduğu her türlü etkinliklere mekân sağlar, nitelikli etkinlikler için bilim insanları, kültür sanat insanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gerekli görülen diğer kişi ve kurumlar ile işbirliğine gider.

· Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenler, yayınlar yapar, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek ve bugünü ileriye aktarmak amacıyla çalışmalar yapar. Uzmanlar ve bilim adamlarıyla işbirliği yaparak kent insanını daha ileriye taşımak görevini yerine getirir.

· Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmaları yaparken kentin tüm fertlerini (çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, engelli, sosyal ekonomik ve kültürel anlamda dezavantajlı) gözeterek eğilimlerini, isteklerini göz önüne alarak karar verir ve uygular.

 · Gerekli görülen hallerde etkinlik öncesi, hedef kitle ve ihtiyaçları belirler ve projeleri hayata geçirir.

· Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkar, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olur.

· Çocukların ve gençlerin kentlerini, tarihini tanıması ve koruması bilincini oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapar ve etkinlikler düzenler.

· Semtlerde birimler (semt kütüphaneleri, kültür merkezleri, yaşam evleri, semt evleri ve buna benzer diğer birimler) kurarak kent halkının kolay ulaşabileceği birimlere yaygın hizmet götürür.

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP