2016 DÖNEMİNİN 05/04/2016 GÜNLÜ 8.TOPLANTISININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi:05.04.2016

Meclis Toplantı Nosu:8

Gündem Yılı :2016

Gündem No:/Sıra No.1,2,3,4,5

Karar Numarası:73,74,75,76,77

Birleşim:01

Oturum :1

BELEDİYE MECLİSİNİ OLUŞTURANLAR : Belediye Başkanı Meclis Başkanı Vahap AKAY,Ensar SİVRİ,Nihat MISTIK,Rağbet EROL,Nedim YILANCI,Ömer KILINÇ,İmdat ÖZGÖR,Remzi GARİP,Funda SERFİÇE,Ali DÖNMEZ,Binali ETYEMEZ,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,Turgut İLERİ,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Uğur EREM,Seyithan CAFEROĞLU, Ali DEDE,Ayhan ÇİTİL,Hasan SAKALLI,Yüksel SEVİL,Dilaver BURAK,İsa KARAMAN,Mustafa ÇİFTCİ,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN ,Taner BAHAR

Evrak Tarihi:/No

01.04.2016 gün ve Toplantı Nosu: 7 olan 1.Birleşiminin 2.oturumda Meclis kararında komisyona havale edilen tüm konular

Konusu : 01.04.2016 gün ve Toplantı Nosu: 7 olan 1.birleşiminin 2.oturumunda Meclis kararında komisyona havale edilen tüm konular

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine istinaden ;Belediye Meclisi 2016/NİSAN ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Meclis Salonunda 01.04.2016 Cuma günü saat 14.00 de yapılan 7. toplantısının 1.birleşiminin 2. oturumundaki toplantıda İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’ na havale edilen konuların görüşülmesi için olağan meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Meclis Salonunda 05.04.2016 Salı günü saat 15.00 de Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI’ nın Başkanlığında toplandı. Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI şu anda Belediye Başkanı Vahap AKAY’ ın TESKİ Yeniçiftlik İçmesuyu temel atma töreninde yer aldığını açıklayarak bu toplantıya 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesine istinaden seçildiğinden dolayı Meclis 1.Başkan Vekili olarak kendisinin Başkanlık edeceğini açıkladı. Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI’ nın Başkanlığındaki toplantıya Ensar SİVRİ,Nihat MISTIK,Rağbet EROL,İmdat ÖZGÖR,Funda SERFİÇE,Binali ETYEMEZ,Enver BAYRAM,Necmettin ÇINAR,Serdar ÜRKMEZ, Uğur EREM, Ali DEDE,Yüksel SEVİL,İsa KARAMAN,Ayfer DÖNMEZ,Taner BAHAR,Remzi GARİP, Şükrü DUMANLAR, Mehmet SOYHAN,Turgut İLERİ,Melek ŞEN,Nurettin YEKELER,Seyithan CAFEROĞLU,Ayhan ÇİTİL,Dilaver BURAK,Mustafa ÇİFTCİ,Hasan SAKALLI ‘ nın iştirakiyle 2016 toplantı döneminin 8. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

KARAR NOSU: 73 Meclis 1. Başkan Vekili Nedim YILANCI yoklamanın yapıldığını; bu toplantıya Meclis üyelerimizden ,Ali ÇALIŞKAN,Ali DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN’ in mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiklerini izah ederek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyelerimizin Ali ÇALIŞKAN,Ali DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN’ in mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Belediye Meclis Üyesi Ömer KILINÇ’ ın mazeret belirtmediği ve toplantıya katılmadığı tespit edildi.

Meclis Katibi Ali ÇALIŞKAN’ ın katılmadığı tespit edildiğinden Yedek Üye olan Ayfer DÖNMEZ Başkanlık Divanında meclis katibi olarak yerini aldı.

Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI ;Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI ; Gündem maddelerinin okunmasına geçildiğini, bugünkü gündemin bir önceki Meclis Toplantısında İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU ’ na havale edilen konuların görüşülmesinden ibaret olduğunu izah ederek gündemin aşağıda belirtildiği şekilde oluşturularak sırasıyla görüşülmesine geçildiğine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

2-Kapaklı ilçesi ,Karaağaç Mahallesi ve Çerkezköy ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışının müzakeresi

3-Mesut YEŞİLTEPE’ nin 01.03.2016 tarih ve bila sayılı İlçemiz G.M.K.P.Mahallesi 324 ada 2 numaralı parsele ve 314 ada 1 numaralı parsele ait plan değişikliği yapılması talebine ait dilekçesinin müzakeresi

4-İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 833 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği teklifi ve eklerinin aynen ve /veya değiştirilerek onaylanması hk. yetkinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ ne verilmesi hk. Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 21.03.2016 tarih ve 108 sayılı müzekkeresinin müzakeresi

5-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 21.03.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Hisse Satışı hk. müzekkeresinin müzakeresi

KARAR NOSU: 74 MECLİS KARARINDA; İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun (a),(c),(d),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l) ve (m) maddelerde belirtildiği şekli ile ada ve parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin diğer maliklerine satışının yapılması komisyon raporu doğrultusunda Meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE kabul edilmiş ancak, (b) ve (e) maddelerde yer alan muhtelif ada ve parsellerdeki Belediyemize ait hisselerin diğer maliklerine satışının yapılmasına 1.Meclis Başkan Vekili Nedim YILANCI ,Ensar SİVRİ,Nihat MISTIK,Rağbet EROL,İmdat ÖZGÖR,Funda SERFİÇE,Binali ETYEMEZ,Enver BAYRAM,Necmettin ÇINAR,Serdar ÜRKMEZ,Uğur EREM,Ali DEDE,Yüksel SEVİL,İsa KARAMAN,Ayfer DÖNMEZ,Taner BAHAR,Hasan SAKALLI’ nın EVET dediği ,Remzi GARİP,Şükrü DUMANLAR,Mehmet SOYHAN,Turgut İLERİ,Melek ŞEN,Nurettin YEKELER,Seyithan CAFEROĞLU,Ayhan ÇİTİL,Dilaver BURAK,Mustafa ÇİFTÇİ’ nin HAYIR dediği tespit edildiğinden, MECLİS KARARINDA; İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunun (a),(c),(d),(f),(g),(h),(i),(j),(k),(l) ve (m) maddelerde belirtildiği şekli ile ada ve parsellerde bulunan Belediyemize ait hisselerin diğer maliklerine satışının yapılması komisyon raporu doğrultusunda MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiş ancak, (b) ve (e) maddelerde yer alan muhtelif ada ve parsellerdeki Belediyemize ait hisselerin diğer maliklerine satışının yapılmasına OY ÇOKLUĞU ile karar verildi.

KARAR NOSU: 75 Parsel maliklerince hazırlatılarak Belediye Meclisimizin onayına sunulan G.M.K.P. Mahallesi 324 ada 2 numaralı parsel ve 314 ada 1 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve ekleri MECLİS KARARINDA belirtilen İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU doğrultusunda MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

KARAR NOSU: 76 Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünce hazırlatılan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği teklifi ile birlikte aynen veya değiştirilerek onaylanmasına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesine MECLİS KARARINDA belirtilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu doğrultusunda Meclisimizce OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 77 Tapu devir işlemlerinin yapılması amacıyla MECLİS KARARINDA belirtilen İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporunda belirtilen parsel maliklerine satışlarının yapılmasına MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI ;Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek,5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden 2016/MAYIS Ayı Olağan Meclis Toplantısının 02.05.2016 Pazartesi günü saat 15.00’te devam edilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi. KAPANDI: 05.04.2016 SAATİ: 15.20

Nedim YILANCI                      Uğur EREM                                 Ayfer DÖNMEZ

Meclis 1. Başkan Vekili          Katip                                             Katip

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP