2016 DÖNEMİNİN 01/04/2016 GÜNLÜ 7.TOPLANTISININ 1.BİLEŞİMİNİN 1.OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi:01.04.2016

Meclis Toplantı Nosu:7

Gündem Yılı :2016

Gündem No:/Sıra No. 1,2

Karar Numarası:56,57

Birleşim:01

Oturum :1

BELEDİYE MECLİSİNİ OLUŞTURANLAR : Belediye Başkanı Meclis Başkanı Vahap AKAY,Ensar SİVRİ,Nihat MISTIK,Rağbet EROL,Nedim YILANCI,Ömer KILINÇ,İmdat ÖZGÖR,Remzi GARİP,Funda SERFİÇE,Ali DÖNMEZ,Binali ETYEMEZ,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,Turgut İLERİ,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Uğur EREM,Seyithan CAFEROĞLU, Ali DEDE,Ayhan ÇİTİL,Hasan SAKALLI,Yüksel SEVİL,Dilaver BURAK,İsa KARAMAN,Mustafa ÇİFTCİ,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN ,Taner BAHAR

 

Evrak Tarihi:/No

Belediye Başkanlığı’ nın 23.03.2016 gün ve 3834 sayılı MeclisToplantısına ait Meclis Gündeminin 1 ve 2 maddeleri

Konusu : Belediye Başkanlığı’ nın 23.03.2016 gün ve 3834 sayılı Meclis Toplantısına ait Meclis Gündeminin 1 ve 2 maddeleri

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden;Belediye Meclisi 2016/NİSAN ayı aylık olağan Meclis toplantısını yapmak üzere Çerkezköy Belediye Meclis Salonunda 01.04.2016 Cuma günü saat 14.00 da Meclis 1.Başkan Vekili Başkanlığında Nedim YILANCI,Belediye Başkanı Vahap AKAY, Ensar SİVRİ,Rağbet EROL,İmdat ÖZGÖR,Funda SERFİCE, , Ömer KILINÇ,Nihat MISTIK,,Remzi GARİP,Binali ETYEMEZ ,Şükrü DUMANLAR,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Ayhan ÇİTİL,Turgut İLERİ,Uğur EREM, Seyithan CAFEROĞLU, Dilaver BURAK,Yüksel SEVİL,Ali DEDE,İsa KARAMAN,Ayfer DÖNMEZ ,Ahmet ÇETİN ,Taner BAHAR,Hasan SAKALLI ’ ın iştirakiyle 2016 toplantı döneminin 7. Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplanıldı.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden Bu toplantıda faaliyet raporu görüşüleceğinden ;Bu toplantıya Meclis 1. Başkan Vekili Nedim YILANCI Başkanlık edecektir.

KARAR NOSU : 56 - Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI yerini aldı ; yoklamanın yapıldığını, bu toplantıya Meclis üyelerimizden Enver BAYRAM,Ali DÖNMEZ,Mustafa ÇİFTÇİ ‘ nin mazereti nedeniyle bugünkü Meclis toplantısına katılamayacağına ait Belediye Başkanlığı’ na dilekçe ibraz ettiğini izah ederek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine istinaden bu meclis üyelerimizin Enver BAYRAM,Ali DÖNMEZ,Mustafa ÇİFTÇİ ‘nin mazeretli izinli sayılmasına, Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI; Bir önceki Meclis Tutanaklarını oya sunduğunu izah etti.Bir önceki Meclis Tutanakları Oy Birliği ile kabul edildi.

Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI; Bu günkü gündeme ilave bir konu olup olmadığını sordu. Meclis Üyelerinin 1 tane önerilerinin olduğunu, ayrıca Vatandaşın 7 tane dilekçelerinin olduğunu bunların (6 tane dilekçenin Birincisinin .İsmail NEMLİ’ ye ait olduğunu,İkincisinin .Ayhan BURAK’ a ait olduğunu, Üçüncüsünün Sunay GÜRHAN’ a ait olduğunu, Dördüncüsünün .Serhan YILMAZ ve Serdal ZİNİ’ ye ait olduğunu, Beşincisinin Ramazan BURAK,ve Muhyettin BURAK’ a ait olduğunu Altıncısının Fehime TIKIZ,Mehmet TIKIZ,Ahmet TIKIZ,Vahide SAYIN,Cahide BİÇİCİ, Rafet TIKIZ,Canan KURT,Yasemin SAYGIN ve Recep HARBİLİ) ye ait olduğunu bunların hisse satın alma talebine ait olduğunu açıklayarak bu 6 tane dilekçenin bu günkü gündeme alınarak gündemin 10. maddesinin fıkraları olacak şekilde oluşturularak( h,i,j,k,l,m )sırasıyla görüşülmesine , diğer konunun 8 adet Meclis Üyesinin önerilerinin olduğunu bunun İlçemiz İstasyon Mahallesinde Belediye tarafından yapılan açık spor tesis alanları ve spor salonundan oluşan tesislerimize 5393 Sayılı Belediye kanununun ilgili maddesine istinaden 29 EKİM SPOR KOMPLEKSİ adının verilmesi talebine ait önerilerinin olduğunu; bunun gündemin 16. maddesi olarak oluşturularak görüşülmesine, son olarakta, Bony Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere CATERPILLAR 140 M MOTOR GRAYDER iş makinasını hibe etme talebine ait dilekçesinin müzakeresi olduğunu; açıklayarak bununda gündemin 17. maddesi olarak oluşturularak gündemin aşağıda belirtildiği şekilde yeniden oluşturularak sırasıyla görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

2-Çerkezköy Belediye Başkanlığı’ nın 2015 yılı Faaliyet Raporunun sunulması.

3- Denetim Komisyon Raporunun Sunulması.

4- Tarife Komisyon Üyeleri Seçimi.

5- Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Seçimi .

6- İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeleri Seçimi.

7- Encümen Üyeleri Seçimi.

8- Meclis 1.ve 2. Başkan Vekili Seçimi.

9- Divan Katipliği Seçimi.

10-Kapaklı ilçesi ,Karaağaç Mahallesi ve Çerkezköy ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışının müzakeresi.

11-Mesut YEŞİLTEPE’ nin 01.03.2016 tarih ve bila sayılı İlçemiz G.M.K.P.Mahallesi 324 ada 2 numaralı parsele ve 314 ada 1 numaralı parsele ait plan değişikliği yapılması talebine ait dilekçesinin müzakeresi.

12-İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 833 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği teklifi ve eklerinin aynen ve /veya değiştirilerek onaylanması hk. yetkinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ ne verilmesi hk. Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 21.03.2016 tarih ve 108 sayılı müzekkeresinin müzakeresi.

13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ nün 17.03.2016 gün ve 668 sayılı Memur Boş Kadro ünvan ve Derece Değişikliği ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılması hk. müzekkeresinin müzakeresi.

14-Remzi YAKUT’ un 17.03.2016 gün ve bila sayılı Türkiye Satranç Federasyonu 16-26 Haziran 2016 tarihinde Kassandra-Halkidiki ,Yunanistan’da gerçekleşecek olan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasına davet edildiği, bu davete 2 kişinin görevli olarak katılabilmesi vs. hususları kapsayan dilekçesinin müzakeresi

15- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 21.03.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Hisse Satışı hk. müzekkeresinin müzakeresi.

16- 8 adet Meclis Üyesinin “İlçemiz İstasyon Mahallesinde Belediye tarafından yapılan açık spor tesis alanları ve spor salonundan oluşan tesislerimize 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden “ 29 EKİM SPOR KOMPLEKSİ “ adının verilmesi talebine ait önerinin müzakeresi

17- Bony Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 01.04.2016 gün ve bila sayılı Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere CATERPILLAR 140 M MOTOR GRAYDER iş makinasını hibe etme talebine ait dilekçesinin müzakeresi

KARAR NOSU: 57- ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANI ’nın 2015 YILI FAALİYET RAPORU’ na Meclis 1.Başkan Vekili Nedim YILANCI, Belediye Başkanı Vahap AKAY, Ensar SİVRİ, Nihat MISTIK, Rağbet EROL, İmdat ÖZGÖR, Funda SERFİÇE,Binali ETYEMEZ, Necmettin ÇINAR, Ali ÇALIŞKAN Serdar ÜRKMEZ, Uğur EREM, Ali DEDE, Yüksel SEVİL, İsa KARAMAN ,Ayfer DÖNMEZ, Taner BAHAR’ ın Hasan SAKALLI’nın EVET dediği, Ömer KILINÇ, Remzi GARİP, Şükrü DUMANLAR, Mehmet SOYHAN,Turgut İLERİ,Melek ŞEN,Nurettin YEKELER,Seyithan CAFEROĞLU, Ayhan ÇİTİL,Dilaver BURAK, Ahmet ÇETİN’ in HAYIR dediği tespit edildiğinden Başkanın 2015 yılı Faaliyet Raporu Meclis kararında belirtildiği şekilde MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

Nedim YILANCI Uğur EREM Ali ÇALIŞKAN

Meclis 1.Başkan Vekili Katip Katip

 

T.C.

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARAR ÖZETİ

Karar Tarihi:01.04.2016

Meclis Toplantı Nosu:7

Gündem Yılı :2016

Gündem No:/Sıra No.

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17

Karar Numarası:58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72

Birleşim:01

Oturum :2

BELEDİYE MECLİSİNİ OLUŞTURANLAR : Belediye Başkanı Meclis Başkanı Vahap AKAY,Ensar SİVRİ,Nihat MISTIK,Rağbet EROL,Nedim YILANCI,Ömer KILINÇ,İmdat ÖZGÖR,Remzi GARİP,Funda SERFİÇE,Ali DÖNMEZ,Binali ETYEMEZ,Şükrü DUMANLAR,Enver BAYRAM,Mehmet SOYHAN,Necmettin ÇINAR,Turgut İLERİ,Ali ÇALIŞKAN,Melek ŞEN,Serdar ÜRKMEZ,Nurettin YEKELER,Uğur EREM,Seyithan CAFEROĞLU, Ali DEDE,Ayhan ÇİTİL,Hasan SAKALLI,Yüksel SEVİL,Dilaver BURAK,İsa KARAMAN,Mustafa ÇİFTCİ,Ayfer DÖNMEZ,Ahmet ÇETİN ,Taner BAHAR

 

Evrak Tarihi:/No

23.03.2016 gün ve 3834 sayılı Meclis toplantısına ait meclis gündeminin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 maddeleri

Konusu : 23.03.2016 gün ve 3834 sayılı Meclis toplantısına ait meclis gündeminin 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 maddeleri

 

 

 

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY 15 dakika aradan sonra;2016 yılının 7. toplantısının 1. birleşiminin 2. oturumunu açtığını izah etti. Yoklama yapıldı. Nedim YILANCI’ nın 2.oturumda yer almadığı tespit edildi. Nedim YILANCI’ nın dışındaki 1.oturumda yer alan herkesin yerinde olduğu görüldü.

 

Belediye Başkanı Vahap AKAY ; gündeme kalınan yerden devam edileceğini izah ederek gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildiğini bildirdi.

KARAR NOSU: 58- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesine göre 2015 yılına ait Gelir ve Giderleri ile bunlara ait Kayıt ve İşlemlere ait Denetim Komisyonunca incelenerek tanzim edilen rapor MECLİS KARARINDA maddeler halinde meclise sunulmuştur.

KARAR NOSU: 59- Tarife Komisyon Üyelerinin MECLİS KARARINDA izah edildiği şekilde tespit edilerek oylamanın açık oy olarak yapılmasına, 1 yıl görev yapmak üzere 12.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere TARİFE KOMİSYONU aşağıda belirtildiği şekilde MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİYLE teşekkül ettirildi.

TARİFE KOMİSYON ÜYELERİ

1-Enver BAYRAM

2-Binali ETYEMEZ

3-İsa KARAMAN

4-Seyithan CAFEROĞLU
5-Nurettin YEKELER

KARAR NOSU: 60- Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin MECLİS KARARINDA izah edildiği şekilde tespit edilerek oylamanın açık oy olarak yapılmasına, 1 yıl görev yapmak üzere 12.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu aşağıda belirtildiği şekilde MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİYLE teşekkül ettirildi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON ÜYELERİ

1-Nedim YILANCI

2-Nihat MISTIK

3-Ali DEDE

4-Şükrü DUMANLAR

5-Ayhan ÇİTİL

KARAR NOSU: 61- İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyelerinin MECLİS KARARINDA izah edildiği şekilde tespit edilerek, oylamanın açık oy olarak yapılmasına, 1 yıl görev yapmak üzere 12.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu aşağıda belirtildiği şekilde MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİYLE teşekkül ettirildi.

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON ÜYELERİ

1-UĞUR EREM

2-FUNDA SERÇİFE

3-SERDAR ÜRKMEZ

4-MEHMET SOYHAN

5-MELEK ŞEN

 

KARAR NOSU: 62- Gündem gereği Meclis üyeleri arasından gizli oyla 3 tane Encümen Üyesi seçiminin yapılmasına geçildi. Gizli oy pusulaları mühürlü olarak üyelere dağıtıldı. Dağıtılan oylar başkanlık kürsüsünde toplandı ve sayıldı. 28 oy pusulası kullanıldığı anlaşıldı. Yüksel SEVİL 16 oy, Ali ÇALIŞKAN 16 oy,Rağbet EROL 16 oy, Dilaver BURAK 11 oy, Ayhan ÇİTİL 11 oy, Nurettin YEKELER 11 oy, Binali ETYEMEZ 1 oy, Enver BAYRAM 1 oy,Uğur EREM 1 oy aldığı tespit edildi.

12.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 1 yıl görev yapmak üzere Encümen Üyeliğine Yüksel SEVİL, Ali ÇALIŞKAN, Rağbet EROL ’un oy çokluğu ile seçilmiş oldukları Başkanlıkça ilan edildi.

KARAR NOSU: 63-. Gündem gereği Meclis üyeleri arasından gizli oyla 1 tane Meclis 1.Başkan Vekili seçiminin yapılmasına geçildi. Gizli oy pusulaları mühürlü olarak üyelere dağıtıldı. Dağıtılan oylar başkanlık kürsüsünde toplandı ve sayıldı.28 oy pusulası kullanıldığı anlaşıldı. 16 oy UĞUR EREM, 12 oy Ayhan ÇİTİL in aldığı tespit edildi. 16 oy alan UĞUR EREM’in Meclis 1. Başkan Vekilliği’ ne ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU ile seçildiğini ilan edildi.

Gündem gereği Meclis üyeleri arasından gizli oyla 1 tane Meclis 2.Başkan Vekili seçiminin yapılmasına geçildi. Gizli oy pusulaları mühürlü olarak üyelere dağıtıldı. Dağıtılan oylar başkanlık kürsüsünde toplandı ve sayıldı. 28 oy pusulası kullanıldığı anlaşıldı. 15 oy Ayfer DÖNMEZ ,13 oy Şükrü DUMANLAR ’ın aldığı tespit edildi. 15 oy alan Ayfer DÖNMEZ ’in Meclis 2. Başkan Vekilliği’ ne ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU ile seçildiğini ilan edildi.

KARAR NOSU: 64- Gündem gereği Meclis üyeleri arasından gizli oyla 2 tane Asıl Meclis Katib üyesi ile 2 tane yedek katip üye seçiminin yapılmasına geçildi. Gizli oy pusulaları mühürlü olarak üyelere dağıtıldı. Dağıtılan oylar başkanlık kürsüsünde toplandı ve sayıldı. 28 oy pusulası kullanıldığı anlaşıldı. Asıl meclis katipliğine Ahmet ÇETİN ’in 25 oy, Serdar ÜRKMEZ ’in 24 oy, Melek ŞEN ’in 4 oy, aldığı, 1 tanede boş oy olduğu tespit edildi.

Yedek meclis katipliğine , İsa KARAMAN’ın 23 oy, Melek ŞEN’in 18 oy, Necmettin ÇINAR ’ın 5 oy, Binali ETYEMEZ ’in ‘ nin 14 oy, Enver BAYRAM ’ın 2 oy Dilaver BURAK 1 oy aldığı, 1 tane de boş oy olduğu tespit edildi.

25 oy alan Ahmet ÇETİN ile 24 oy alan Serdar ÜRKMEZ’in ASIL MECLİS KATİP ÜYELİĞİ’ ne 23 oy alan İsa KARAMAN ile 17 oy alan Melek ŞEN’in YEDEK MECLİS KATİP ÜYELİĞİ’ ne ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere OY ÇOKLUĞU ile seçilmiş oldukları ilan edildi.

KARAR NOSU: 65 Plan ve Proje Müdürlüğünün 21.03.2016 gün ve 74794850/109 sayılı Kapaklı ilçesi ,Karaağaç Mahallesi ve Çerkezköy ilçesi sınırları içerisindeki muhtelif parsellerdeki Belediye Hisselerinin satışı hk.müzekkeresinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ na havale edilerek, konunun bundan sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 66 Mesut YEŞİLTEPE’ nin 01.03.2016 tarih ve bila sayılı İlçemiz G.M.K.P.Mahallesi 324 ada 2 numaralı parsele ve 314 ada 1 numaralı parsele ait plan değişikliği yapılması talebine ait dilekçesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ na havale edilerek, konunun bundan sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 67 İlçemiz Kızılpınar Mahallesi 833 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişikliği teklifi ve eklerinin aynen ve /veya değiştirilerek onaylanması hk. yetkinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ ne verilmesi hk. Plan ve Proje Müdürlüğü’ nün 21.03.2016 tarih ve 108 sayılı müzekkeresinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ na havale edilerek, konunun bundan sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 68 Belediyemiz Norm kadro cetvelimizde bulunan Memur kadrolarında unvan ve derece değişikliği ile ilgili olarak tanzim edilen II sayılı cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtildiği şekilde 1 adet G.İ.H.S. Sağlık İşleri Müdürü Kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet 4 dereceli Etüt Proje Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine yine 1 adet T.H.S. Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine, 1 adet 8 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesine ve 15.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personel olarak Ekonomist kadrosunda çalıştırılmasına ve yine Ekonomist kadrosundaki T.H.S. bu personele; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında yayınlanan genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen 657 Sayılı Kanunua göre net aylık tutar ile tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı’ nın ortalamasının aylık net ücret olarak tespit edilerek ödenmesine Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve /veya miktarda artırılmasına bu doğrultuda işlem yapılmasına Belediye Başkanı Vahap AKAY’ın Ensar SİVRİ, Nihat MISTIK, Rağbet EROL, İmdat ÖZGÖR, Funda SERFİÇE,Binali ETYEMEZ, Necmettin ÇINAR, Ali ÇALIŞKAN Serdar ÜRKMEZ, Uğur EREM, Ali DEDE, Yüksel SEVİL, İsa KARAMAN ,Ayfer DÖNMEZ, Taner BAHAR’ ın Hasan SAKALLI’nın EVET dediği, Ömer KILINÇ, Remzi GARİP, Şükrü DUMANLAR, Mehmet SOYHAN,Turgut İLERİ,Melek ŞEN,Nurettin YEKELER,Seyithan CAFEROĞLU, Ayhan ÇİTİL,Dilaver BURAK, Ahmet ÇETİN’ in HAYIR dediği tespit edildiğinden Belediyemiz Norm kadro cetvelimizde bulunan Memur kadrolarında unvan ve derece değişikliği ile ilgili olarak tanzim edilen II sayılı cetvel: Memur Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtildiği şekilde 1 adet G.İ.H.S. Sağlık İşleri Müdürü Kadrosunun iptal edilerek, yerine 1 adet 4 dereceli Etüt Proje Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine yine 1 adet T.H.S. Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine, 1 adet 8 dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesine ve 15.04.2016 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşmeli personel olarak Ekonomist kadrosunda çalıştırılmasına ve yine Ekonomist kadrosundaki T.H.S. bu personele; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılında yayınlanan genelgesindeki ücret tavanlarını gösterir tabloda belirtilen 657 Sayılı Kanunua göre net aylık tutar ile tam zamanlı sözleşmeli personel net ücret tavanı’ nın ortalamasının aylık net ücret olarak tespit edilerek ödenmesine Devlet memuru aylıklarında genel bir artış yapılması durumunda bu sözleşme ücreti yeni bir Meclis kararı alınmasına gerek bulunmaksızın aynı oran ve /veya miktarda artırılmasına bu doğrultuda işlem yapılmasına MECLİSİMİZCE OY ÇOKLUĞU ile karar verildi.

KARAR NOSU: 69 Türkiye Satranç Federasyonu 16-26 Haziran 2016 tarihinde Kassandra-Halkidiki, Yunanistan’da gerçekleşecek olan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasına Yunanista’da katılacağı maçlarda destek olmak amacı ile antrenörü olan Remzi YAKUT ’un ve yaş itibarı ile küçük olduğu için velisi olan Elif SÖNMEZ ’in 16-26 Haziran 2016 tarihinde Kassandra-Halkidiki, Yunanistan’da gerçekleşecek olan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasına görevli olarak katılmalarına, Remzi YAKUT ile Elif SÖNMEZ’in Hizmet Damgalı Pasaportunun alınmasına ve masraflarının Belediye Bütçesinden ödenmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 70 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nün 21.03.2016 tarih ve 440 sayılı Belediye Hisse Satışı hk. müzekkeresinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ na havale edilerek, konunun bundan sonraki Meclis Toplantısında görüşülmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KARAR NOSU: 71 İlçemiz İstasyon Mahallesinde Belediye tarafından yapılan açık spor tesis alanları ve spor salonundan oluşan tesislerimize 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden 29 EKİM SPOR KOMPLEKSİ adının verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin n. fıkrasına istinaden MECLİSİMİZCE oy birliği ile karar verildi.

KARAR NOSU: 72 BONY TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere CATERPILLAR 140M MOTOR GRAYDER iş makinasını hibe etme talebinin 5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddesine istinaden BAĞIŞ olarak kabulüne meclisimizce OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

Belediye Başkanı VAHAP AKAY ; Bu günkü Meclis gündeminin tüm maddelerinin yukarıda belirtildiği şekilde görüşüldüğünü izahla; Meclis üyelerine bu toplantı içinde göstermiş oldukları çaba ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, alınan kararların Hayırlı ve Uğurlu olması temennisiyle, bu günkü Meclis Gündeminde görüşülecek başka madde olmadığından, bu günkü Meclis Oturumuna son verilerek, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen konuların görüşülmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısının 05.04.2016 Salı günü saat 15.00’de devam edilmesine MECLİSİMİZCE OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

KAPANDI: 01.04.2016 SAATİ:17.00

Vahap AKAY                 Uğur EREM                                Ali ÇALIŞKAN

Belediye Başkanı               Katip                             Katip

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP