İKİ ADET ARSA SATIŞ İHALESİ (06-12-2017)

İ L A N

 

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Kızılpınar Mahallelerinde mevcut mülkiyetleri belediyemize ait iki (2) adet taşınmazın (arsanın) 08.09.2017 gün ve 2017/132 sayılı Meclis kararına istinaden 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesine göre 21.12.2017 PERŞEMBE günü aşağıda belirtilen saatlerde AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI yapılacaktır

 

2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.

 

3.İhale Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

S.N

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA /
PARSEL

Yüzölçümü

HİSSE

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE SAATİ

GECİCİ

TEMİNAT

1

ÇERKEZKÖY

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA

525/4

492,00 m2

TAM

ARSA

700.000,00 TL

21.12.2017

16.00

21.000,00 TL

2

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

405/4

213.00 m2

TAM

ARSA

250.000,00 TL

21.12.2017

16.15

7.500,00 TL

4.Muhammen satış bedeli 15.11.2017 tarih ve 2017/1698 sayılı onay belgesi ile her arsa için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.

 

5.İstekliler İhaleye katılmak için 20.12.2017 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.) 

  • Başvuru dilekçesi
  • Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.
  • Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı
  • Vekâleten gireceklerden vekâletname.
  • Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.
  • Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.
  • Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
  • Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)
  • İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnamesi.

 

6. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 9. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır.

Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

 

7.İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir.

 

8.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir

9.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP