İ L A N (12-11-2018)

                                                                                               İ L A N

                                                                ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa, İstasyon, Veliköy Mahalleleri ve Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesinde bulunan mevcut dokuz (9) adet taşınmaz 08.09.2017 tarih2017/132 sayılı, 05.03.2018 tarih ve 2018/44 sayılı,07.05.2018 tarih ve 2018/79 sayılı, 04.07.2018 tarih ve2018/99 sayılı Meclis Kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesine göre 29.11.2018 PERŞEMBE günü AÇIK (ARTTIRMA) TEKLİF USULÜ ile SATIŞI yapılacaktır

2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.

3.İhale Belediyemiz Encümen odasında, aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

 

S.N

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA /
PARSEL

Yüzölçümü

HİSSE

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ

İHALE
TARİHİ

İHALE SAATİ

GECİCİ

TEMİNAT

1

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

367/3

377.00 m2

TAM

ARSA

370.000,00 TL

29.11.2018

15.10

11.100,00 TL

2

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

374/3

340.00 m2

TAM

ARSA

330.000,00 TL

29.11.2018

15.15

9.900,00 TL

3

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

759/2

615.00 m2

TAM

ARSA

630.000,00 TL

29.11.2018

15.20

18.900,00 TL

4

ÇERKEZKÖY

G.M.K.P.

1211/2

1.306.00 m2

TAM

ARSA

500.000,00 TL

29.11.2018

15.25

15.000,00 TL

5

ÇERKEZKÖY

İSTASYON

804/6

325.00 m2

TAM

ARSA

425.000,00 TL

29.11.2018

15.30

12.750,00 TL

6

ÇERKEZKÖY

İSTASYON

853/12

300.00 m2

TAM

ARSA

360.000,00 TL

29.11.2018

15.35

10.800,00 TL

7

ÇERKEZKÖY

KIZILPINAR

405/4

213.00m2

TAM

ARSA

286.200,00 TL

29.11.2018

15.40

8.586,00 TL

8

KAPAKLI

KARAAĞAÇ

767/13

5.000.00 m2

TAM

ARSA

1.300.000,00 TL

29.11.2018

15.45

39.000,00 TL

9

ÇERKEZKÖY

VELİKÖY

159/9

250.00 m2

TAM

İŞ YERİ

400.000,00 TL

29.11.2018

15.50

12.000,00 TL

 

 

4.Muhammen satış bedeli 01.11.2018 tarih ve 2018/1758 sayılı onay belgesi ile her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.

5.İstekliler İhaleye katılmak için 28.11.2018 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

  1. Başvuru dilekçesi

  2. Gerçek kişilerden: Kanuni ikametgâh belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi.

  3. Tüzel kişilerden: Tebligat için adres beyanı

  4. Vekâleten gireceklerden vekâletname.

  5. Tüzel kişi adına giriyorsa Yetki belgesi veya imza sirküsü.

  6. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

  7. Çerkezköy Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

  8. Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)

  9. İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) İmzalı İhale şartnames.

6. Onaylanan ihale kararları şartnamenin 9. Maddede belirtildiği şekilde tebliğinden itibaren 2886 sayılı D.İ.K.’nun 57 maddesi gereğince 15 gün içinde ihale bedelini ödemek zorundadır.

Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.

7.İhale bedelinin tümü ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir.

8.Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

9.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP