GMKP MAHALLESİ AMFİ TİYATRO ALTI DÜKKANLARIN İHALE İLANI (05-02-2021)

                                                 İ       L       A      N


ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN


          1. Gazi Mustafa  Kemal Paşa Mahallesi Kosvalı sokak  No:2’de  Amfi tiyatronun altında bulunan Belediyemize ait 
  92m2’lik  1 nolu (2,3,4,5) dükkan
       92m2’lik  4 nolu ve 5 nolu (11,12,13,14) dükkan
                  24 m2’lik 15 nolu  dükkan  
  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile bir (1) yıllığına kiraya verilecektir.

     2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.
               3.Gazi Mustafa  Kemal Paşa Mahallesi Kosvalı sokak  No:2’de  Amfi tiyatronun altında bulunan Belediyemize ait
              92m2’lik  1 nolu (2,3,4,5) dükkanın 15.10.2020 tarihinde saat 16:00'da;
              92m2’lik  4 nolu ve 5 nolu (11,12,13,14) dükkan 15.10.2020 tarihinde saat 16:05'te;
              24 m2’lik  15 nolu  dükkan 15.10.2020 tarihinde saat 16:10'da;
             Belediye Encümeni Odasında, Belediye Encümeni huzurunda  2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

    4.Muhammen kira bedeli 28.09.2020 tarihli kıymet taktir kıymet raporunda belirtildiği üzere;  Gazi Mustafa  Kemal Paşa Mahallesi Kosvalı sokak  No:2’de  Amfi tiyatronun altında bulunan Belediyemize ait
 92m2’lik  1 nolu (2,3,4,5) dükkan aylık muhammen kira bedeli 650,00-TL + KDV olup, Geçici teminat yıllık kira bedeli üzerinden % 3 nispetinde (650.00-X 12= 7.800.00 % 3)=234,00.-TL’dir.

92m2’lik  4,5 nolu (11,12,13,14) dükkan aylık muhammen kira bedeli 650,00-TL + KDV olup, Geçici teminat yıllık kira bedeli üzerinden % 3 nispetinde (650.00-X 12= 7.800.00 % 3)=234,00.-TL’dir.

             24 m2’lik  15 nolu  dükkan aylık muhammen kira bedeli 625,00-TL + KDV olup, Geçici teminat yıllık kira bedeli üzerinden % 3 nispetinde (625.00-X 12= 7.500.00 % 3)=225,00.-TL’dir. 
Geçici teminat bir yıllık kira bedelinin % 3’ü (500.00 TL x12=6.000.00 TL %3= 180.00 TL) olarak belirlenmiştir.
    5.İstekliler İhaleye katılmak için 14.10.2020 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.  (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

Gerçek  Kişilerden:
                a) Başvuru dilekçesi
b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti
c)Tebligat için adres beyanı
d) İmza Beyannamesi ve ihaleye vekaleten katılacaklardan vekaletname 
e)2886 Sayılı D.İK. hükümlerine göre  ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname
f) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge 
g )Geçici teminat makbuzu
h)Şartname alındı makbuzu
ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

Tüzel Kişi ve Firmalardan :
                a)Başvuru dilekçesi
b)Tebligat için adres beyanı
c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge
d)Temsile yetkili kişini İmza sirküleri ve ihaleye vekaleten  katılacaklardan vekaletname 
e)Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf  Sanatkarlar Odası, Dernek ve Oda olduğunu gösteren Faaliyet belgesi
f) Yönetim Kurulunca verilen yetki belgesi
g) Geçici teminat makbuzu 
h)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı 
ı)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre  ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname
i) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge 
j)Şartname alındı makbuzu
k)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi
    6-Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir. 
  7.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. 
                                                                                           
        İLAN OLUNUR.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP