DÜKKAN KİRA İHALE İLANI (05-10-2021)

İLAN

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. İstasyon Mahallesi Ahenk sokak no:2 adresinde (1141 ada 4 parsel) Atatürk Kültür Merkezi Zemin Katta bulunan 17.60 m2 dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir

 2. İhale Belediyemiz Encümen odasında, 21.10.2021 PERŞEMBE günü saat 15:30’da 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesine göre açık artırma usulü ile yapılacaktır.

 3. Muhammen kira bedeli 29.09.2021 tarihli kıymet takdir komisyonunca belirlenmiş olup; aylık 800,00TL+ KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (800,00 TL X12=9.600,00 TL %3= 288.00 TL) olarak belirlenmiştir.

 4. İstekliler İhaleye katılmak için 20.10.2021 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süre içerisinde temin edilmesi gerekmekte olup, belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması ya da internet üzerinden alınmış barkodlu belgenin aslı olması gerekmektedir.

 1. Başvuru dilekçesi

 2. Kanuni ikametgâh belgesi

 3. Tebligat için adres beyanı

 4. Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

 5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârları Odası kayıt belgesi;

aa-Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

bb-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

aa-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

bb-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi, bu ilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

 1. Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

ğ)Vekâleten gireceklerden vekâletname

 1. Ortak girişim halinde ortaklık beyanı

ı)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

 1. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

 2. Şartname alındı makbuzu.(250.00 TL)

 3. İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan )İmzalı İhale Şartnamesi

 1. İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250.00 TL karşılığında temin edilir.

 2. İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

 3. Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP