ATM Yeri Kiralama İhalesi (27-05-2019)

İ L A N

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1. G.O.P Mahallesi Atatürk Caddesi No:53-55 arasında Topçular sokağın Kesiştiği yeşil alanda 2.00 x 1.80 m ebatlarında 1 adet banka ATM yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile 13.06.2019 Perşembe günü üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.

3.İhale Belediyemiz Encümen odasında;

 

G.O.P Mahallesi Atatürk Caddesi No:53-55 arasında Topçular sokağın Kesiştiği yeşil alanda 1 adet banka ATM yeri 13.06.2019 Perşembe günü saat 16.15’te

 

2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

 

4.Muhammen kira bedeli 02.05.2019 tarihli Kıymet Taktir Komisyonunca belirlenmiştir. Geçici teminat ihale bedeli %3 nispetindedir.

Yerin aylık muhammen kira bedeli aylık 2.000,00 TL olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedelinin (%3) (2.000.00 TL x12=24.000.00 TL %3= 720.00 TL) olarak belirlenmiştir

 

5.İstekliler İhaleye katılmak için 12.06.2019 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

 

Gerçek Kişilerden:

a) Başvuru dilekçesi

b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti

c)Tebligat için adres beyanı

d) İmza Beyannamesi ve ihaleye vekaleten katılacaklardan vekaletname

e)2886 Sayılı D.İK. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

f) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g )Geçici teminat makbuzu

h)Şartname alındı makbuzu

ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

 

Tüzel Kişilerden:

a)Başvuru dilekçesi

b)Tebligat için adres beyanı

c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

d)Temsile yetkili kişinin İmza sirküleri ve ihaleye vekaleten katılacaklardan vekaletname

e)Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet belgesi

f) Geçici teminat makbuzu

g)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı

h)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

ı) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

i)Şartname alındı makbuzu

j)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

 

6. Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

 

7.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP