Anfi Tiyatro binasında mevcut 2,3,4 nolu bağımsız bölümlerin üst katı 80 m2’lik iş yeri üç (3) yıllığına kiraya verilecektir. (13-03-2018)

İ L A N

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. İlçemiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kosvalı Sokak No:2’de 1431 Ada 1 parselde Anfi Tiyatro binasında mevcut 2,3,4 nolu bağımsız bölümlerin üst katı 80 m2’lik belediyemize ait iş yeri üç (3) yıllığına kiraya verilecektir.

2.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilir.

3.İhale Belediyemiz Encümen odasında, 05.04.2018 Perşembe günü saat 16:00’da 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine göre Açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

4.Muhammen kira bedeli 07.03.2018 tarih ve 353 sayılı onay belgesi ile aylık 500.00 TL +K DV olarak belirlenmiş olup, Geçici teminat bir yıllık kira bedelinin % 3’ü (500.00 TL x12=6.000.00 TL %3= 180.00 TL) olarak belirlenmiştir.

5.İstekliler İhaleye katılmak için 04.04.2018 Çarşamba günü saat 15:00’a kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. . (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

 

Gerçek Kişilerden:

a) Başvuru dilekçesi

b)Kanuni ikametgâh belgesi ve nüfus Cüzdan Sureti

c)Tebligat için adres beyanı

d) İmza Beyannamesi ve ihaleye vekaleten katılacaklardan vekaletname

e)2886 Sayılı D.İK. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

f) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

g )Geçici teminat makbuzu

h)Şartname alındı makbuzu

ı)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

Tüzel Kişi ve Firmalardan :

a)Başvuru dilekçesi

b)Tebligat için adres beyanı

c)Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

d)Temsile yetkili kişini İmza sirküleri ve ihaleye vekaleten katılacaklardan vekaletname

e)Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odası, Dernek ve Oda olduğunu gösteren Faaliyet belgesi

f) Yönetim Kurulunca verilen yetki belgesi

g) Geçici teminat makbuzu

h)Ortak girişim olması halinde ortaklık beyanı

ı)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname

i) Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge

j)Şartname alındı makbuzu

k)İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi

6-Çerkezköy Belediye Başkanlığı ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

7.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP