ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BELEDİYE BÜTÇESİNDEN  YAPILACAK, TEMSİL,TÖREN, AĞIRLAMA VE TANITIM GİDERLERİ  YÖNETMELİĞİ

 

Meclis Karar Tarihi ve No.su      :12.08.2009    2009/11

Amaç :

 

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Belediye bütçesinde yer alan temsil,tören  ağırlama ve tanıtım  giderlerinin sarf esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam :

 

Madde 2- Bu yönetmelik, belediye idaresinin başı ve temsilcisi olan Belediye Başkanının bu sıfatının gereği olarak Belediye sınırları içinde  yapacağı temsil,tören ,ağırlama ve tanıtım giderleri konusunda uyacağı kuralları kapsar.

Dayanak :

 

Madde 3- Bu Yönetmelik ;03/07/2005 tarihli ve 5393  Sayılı Belediye Kanun’ unun 18 (m), 38 (o) ve 60(k) madde ve bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Kural :

 

Madde 4- Temsil,tören,ağırlama ve tanıtım  giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının yetki  ve  takdirine tabidir.

Bu giderlerin yapılmasını gerektiren temsil,tören ağırlama ve tanıtım   veya toplantıya Belediye Başkanının katılması şartı aranmaz.

 

Temsil Giderleri :

 

Madde 5- Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla:

a) İlçede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlenmek,

b) Kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak,

c) Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek,

d) İlçede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenlenmek  ve hemşehrilik beraatı vermek İçin yapılır.

 

Ağırlama Giderleri :

 

Madde 6- Ağırlama, İlçenin  misafiri durumunda olan:

a) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri,

b) Merkezi  Hükümet veya  illerin protokole dahil kişileri,

c) Yabancı Ülke Temsilcileri veya konukları,

d) Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında kariyer sahibi kişileri  

e) Yazılı ve görsel basın mensuplarını,

f) ilçenin kalkınmasında katkısı olanlar İle bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için, geleneklere ve davetin kapsamına göre, ağırlama, konaklama,
konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderler ile bu kapsamda yapılacak  ziyafet, kokteyl,hemşehrilik beratı ,çiçek  ve taşıma giderlerini kapsar şeklinde yapılır.  

 

İlçe Protokolüne Dahil Kişiler :

 

Madde 7- 5 ve 6 inci maddelerde belirtilen toplantı ve ağırlamalara ilçe  protokolüne dahil mülki ve askeri erkan ve eşleri davet edilebilir.

 

Davetli Listesi :

 

Madde 8- Ağırlama ve toplantılara katılan davetlilere ait listenin sarf evrakına eklenmesi zorunlu değildir.

 

Konut Giderleri :

 

Madde 9- Belediyeye ait olup münhasıran konuklara ayrılmış bir binanın bulunması halinde bu binanın kira, onarım, döşeme ve demirbaş giderleri ve diğer giderler için aynı tertipten
ödeme yapılabilir.

 

Tören Giderleri :

 

Madde 10- Aşağıda belirtilen törenlerin gerektirdiği giderlerin tümü veya bir kısmı, tören komitesinin kararı doğrultusunda bu ödenekten karşılanır.  

a) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,

b) İlçenin kurtuluş günleri,

c) Festival ve fuarlar,

d) İlçenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma tanıtım ve açılış günleri,

e) Milli mücadeleye ait önemli günler,

 

Diğer Tören Giderleri :

 

 

Madde 11- Yukarıdaki maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması ilçe için gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan ve ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen  etkinlik ve törenler  için (nişan,şölen, nikah,ödül cenaze töreni ,takı takma şilt,beraat verme ve yöresel kıyafet gibi  ) harcama yapılabilir.

 

Müşterek Giderlere Katılma :

 

Madde 12- İli ve  ilçeyi müştereken ilgilendiren konularda yapılacak temsil,tanıtım  ağırlama ve tören giderlerine İl Özel İdaresi ve Belediyenin hangi ölçülerde katılacakları il Valisi tarafından tesbit edilir.

 

Kanıtlayıcı Belgeler :

 

Madde 13- Bu Yönetmelik kapsamındaki giderlerin ödenmesinde , 4734 Sayılı Kamu İhale Kanun’ unun 22/d maddesine ve Mahalli idareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük :

 

Madde 14- Bu  Yönetmelik meclis kararının kesinleştiği tarihi müteakip yayımı tarihinde yürürlüğe girer

            Yürütme :

 

            Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.