3 Adet Büfe Kiralama İhalesi (27-05-2019)

İ L A N

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1.Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen üç ayrı adreste bulunan park alanları içindeki 3 adet büfe yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif (Arttırma) Usulü ile üç (3) yıllığına kiraya verilecektir

 

2.İhale Belediyemiz Encümen odasında, 13.06.2019 PERŞEMBE günü aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.

 

2.1- G.M.K.P. Mahallesi Yüzbaşı Sokakta park içinde 63 m2 kapalı alanı bulunan 114m2 büfe yeri 13.06.2019 Perşembe günü saat 16:00’da ;

 

2.2- G.M.K.P. Mahallesi Kuru Sokak ile Tezgel Sokak arasında kalan park içinde 63,50 m2 kapalı alanı bulunan 166,50 m2 büfe yeri 13.06.2019 Perşembe günü saat 16:05’te

 

2.3- G.O.P. Mahallesi Artan Sokakta ile Uğur Sokak arasında park içinde kalan 20 m2 kapalı alanı bulunan 40 m2 büfe yeri 13.06.2019 Perşembe günü saat 16:10’da

 

3. Muhammen kira bedeli 02.05.2019 tarihli kıymet taktir komisyon raporu ile her büfe için ayrı ayrı belirlenmiştir. Geçici teminat ihale bedelinin % 3 nispetindedir

 

3.1- G.M.K.P. Mahallesi Yüzbaşı Sokakta park içinde 63 m2 kapalı alanı bulunan 114m2 büfe yeri aylık muhammen kira bedeli 1.200,00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (14.400.00 TL %3= 432.00 TL) olarak belirlenmiştir.

 

3.2- G.M.K.P. Mahallesi Kuru Sokak ile Tezgel Sokak arasında kalan park içinde 63,50 m2 kapalı alanı bulunan 166,50 m2 büfe yeri aylık muhammen kira bedeli 1.380,00TL+ KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (16.560.00 TL %3= 496.80 TL) olarak belirlenmiştir.

 

3.3- G.O.P. Mahallesi Artan Sokakta ile Uğur Sokak arasında park içinde kalan 20 m2 kapalı alanı bulunan 40 m2 büfe yeri aylık muhammen kira bedeli 1.050,00 TL+KDV olup, Geçici teminat bir yıllık tahmini kira bedeli üzerinden (%3) (12.600.00 TL %3= 378.00 TL) olarak belirlenmiştir.

 

4.İstekliler İhaleye katılmak için 12.06.2019 Çarşamba günü saat 15.00’e kadar, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. (İstenen belgeler Kanun, yönetmelik, yönerge v.s. belirtilen süresi içinde temin edilecek belgelerin aslı veya noterden tasdikli olması gerekmektedir.)

 

a) Başvuru dilekçesi

b)Kanuni ikametgâh belgesi

c)Tebligat için adres beyanı

d) Vergi dairesinden mükellef olduğuna dair belge

e)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ya da Esnaf ve Sanatkârları Odası kayıt belgesi;

aa-Gerçek kişi olması halinde ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odasına ya da Esnaf ve Sanatkârlar odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

bb-Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

f)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

aa-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

bb-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi, bu ilgilerin tamamının bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

g)Geçici teminatın yatırıldığına dair tahsilat makbuzu.

ğ)Vekâleten gireceklerden vekâletname

h)Ortak girişim halinde ortaklık beyanı

ı)Cumhuriyet Savcılığından alınacak Sabıka kaydı bulunmadığına dair belge

i)2886 Sayılı D.İ.K. hükümlerine göre ihaleye katılmama cezası almadığına dair taahhütname

j)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

k)Şartname alındı makbuzu.(100.00 TL)

l) İstekli tarafından (okudum ibaresi bulunan )İmzalı İhale Şartnamesi

 

5.İhaleye ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00TL karşılığında temin edilir.

6.İstekliler hazırladıkları evrakları belirtilen süre içinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne dosya alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP