18.05.2021 BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU (21-05-2021)

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Bütçe Komisyonu 18.05.2021-19-05.2021 tarihinde saat 15,00’da Belediye Meclis odasında Bulut BECERİK, Serdar ÜRKMEZ, Memet Henifi KARATAŞ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA’nın katılımıyla toplanmıştır.

 

Komisyon Başkanlığına Bulut BECERİk ve Komisyon Başkan yardımcılığına Neziha TEMÜR oy birliği ile seçilmiştir.

 

1-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 12.04.2021 tarih ve 31 Sayılı Belediye Başkanlığımızın 2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının Görüşülmesi:

A-MALİ BİLGİLER

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

a-2020 Yılı Gider Bütçesi ile 194.418.149,78 -TL tahmin edilmiş 1.535.800,00-TL ek Bütçe yapılmış 195.953.949,78 TL toplam ödenek verilmiş ve 107.933.616,51 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı U’tir.

Gider Bütçesinin Harcamalara göre dağılımı şöyledir ;

Gerçekleşen

 • Personel Giderleri: 27.842.932,23

 • Sos.Güv.Primleri: 1.249.085,74

 • Mal-Hizmet Al. Gideri: 76.929.264,39

 • Faiz Giderleri: -----

 • Cari Transferler: 1.804.995,87

 • Sermaye Giderleri: 107.338,28

 • Sermaye Transferleri: -

 • Toplam 107.933.616,51

b-2020 Yılı Gelir Bütçesi: 194.418.149,78-TL tahmin edilmiş,1.535.800,00 TL ek bütçe yapılmış toplam 195.953.949,78 TL tahmin edilmiştir. Yıl içinde 153.483.084,81 TL tahakkuk etmiş tahakkuk oranı x dir. 146.483.611,65 TL brüt gelir ve 145.031.781,12 TL net gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı t’dir. 211.011.662,78 TL toplam tahakkuk gerçekleşmiştir. Tahsilatın toplam tahakkuka oranı p’tir.

Gelir Bütçesinin Türlerine göre dağılımı şöyledir ;

Gerçekleşen

 • Vergi Gelirleri 72.893.364,09

 • Teşebbüs/Mülkiyet G 1.413.694,27

 • Alınan Bağış ve Yrd -

 • Diğer Gelirler 72.176.553,29

 • Sermaye Gelirleri: -

 • Alacaklardan Tahsilat -

 • Toplam 146.483.611,65

 

 

şeklinde 2020 yılı gelir ve gider bütçesi kesin hesabına oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Neziha TEMÜR ve Hüseyin KARACA 2020 mali yılında Doğrudan teminlerin fazla olması ve plansız harcamaların yapılması sebebiyle kesin hesabı red ederek onaylamamıştır.

 

Bulut BECERİK     Serdar ÜRKMEZ         Memet Henifi KARATAŞ

 

 

 

Neziha TEMÜR         Hüseyin KARACA

 

BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

Belediye Bütçe Komisyonu 18/05/2021-19.05.2021 tarihinde Bulut BECERİK,Serdar ÜRKMEZ Memet Henifi KARATAŞ, Neziha TEMÜR, Hüseyin KARACA’nın katılımıyla saat 15.00’te Belediye Meclis odasında toplanmıştır.

 

1-Hibe Şirket :Çerkezköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2021 tarih ve 96033977/39 sayılı yazıları:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından sunulan 10.05.2021 tarihli 39 sayılı Hibe Şirket konulu yazısı incelenmiş olup, komisyonumuzca yapılan müzakere neticesinde;

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 10.05.201 tarihli 39 sayılı Hibe Şirket konulu yazısı ve eklerinin incelenmesi neticesinde Süleyman BIYIK’IN maliki bulunduğu Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 8132 sicilinde kayıtlı bulunan 50 paya ayrılmış toplam 50.000,00 -TL (Ellibin Türk Lirası) değerindeki sermayesinin tek hissedarı ve tek yetkilisi olduğu " Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi " ni belediyemize aktif ve pasifi ile bedelsiz. şartsız ve koşuIsuz hibe etmek istediği, bu şartsız hibenin kabulünü talep ettiği, Anılan şirketin, 5393 sayılı Belediye Kanunun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38. maddesinin (l) bendinde ki " Şartsız bağışları kabul etmek." hükmüne istinaden Başkanlık Makamının 07.05.2021 tarihli 38 sayılı olur yazısı ile kabul edildiği, anlaşılmaktadır

Komisyonumuzca Başkanlık Makamının 07.05.2021 tarihli 38 sayılı olur yazısı ile aktif ve pasifi ile bedelsiz, şartsız ve koşulsuz olarak kabul edilen " Çerkezköy Halk Ekmek Gıda Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ' nin aktif ve pasifindeki sermayesinin kabulü ile yapılacak iş ve işlemler için belediye başkanına yetki verilmesinin uygun olduğuna sermaye belirlenmesi hususunun daha sonra gündeme alınarak değerlendirilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

Hüseyin KARACA ve Neziha TEMÜR 8132 sicil gazetesinde yayınlanan şirketin yeni kurulmuş olması sebebiyle her nekadar banka, bilanço ve vergi incelemeleri yapılmışsa da kuruluş ve devir alma sürecinde oluşacak taahhüt ve borçlanma ihtimalinin de düşünülmesi ve bu hususların BELEDİYE MECLİSİNCE dikkate alınması hususunda görüş bildirmişlerdir.

 

 

Bulut BECERİK         Serdar ÜRKMEZ                            Memet Henifi KARATAŞ

 

 

 

 

Nezihe TEMÜR                  Hüseyin KARACA

 

 

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP