05.11.2019 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU (22-11-2019)

KONU: 3.Etap 2.Kısım Plan Değişikliği hk. 05/11/2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.11.2019 tarihinde saat 10:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 49 sayılı 3. Etap 2. Kısım revizyon uygulama imar planı değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.


 

Söz konusu planlama çalışması ile donatı alanları genel başlığı altındaki kullanımlarda herhangi bir yüzölçümü azalması yapılmamış ihtiyaca göre fonksiyon dönüşümleri ya da yer değişiklikleri yapılmıştır. Bunun yanında; bisiklet yol ağı tasarımı belirli kriterler gözönüne alınarak tespit edilmiş ve bisiklet yol ağı olarak planlara işlendiği görülmüştür.

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; yapılan değişiklikle bisiklet yol ağının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 24. maddesinin ‘Uygulama İmar Planları’ başlığı altında belirtilen Uygulama imar planlarında yaya ve bisiklet yolları ile bisiklet park yerleri uygulama ilkeleri geliştirilmesi esastır.” Maddesine istinaden oluşturulduğu ve bisiklet kullanımına teşvik edici bir uygulama olacağı ve hem bisiklet ağının hem de donatı değişimlerinin insan ve çevre sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülerek; oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiş ve meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

Mehmet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

 

 

 

 

 

KONU: Belediye Hissesinin satışı hk. 05.11.2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU


 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.11.2019 tarihinde saat 10.00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Mehmet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ ve Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 gün ve 17.Toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 1. Maddesindeki Çerkezköy İlçesi sınırı içerisindeki muhtelif parsellerde bulunan Belediye Hisselerinin satışı hakkındaki müzekkeresinin müzakeresini görüşmek üzere toplanmıştır.

  1. İlçemiz G.M.K.P Mahallesi 764 ada 8 no.lu parselde bulunan tamamı 345,00m2 miktarındaki Belediyemize ait 32/345 oranındaki 32,00m2’lik hisse diğer malik Sena ÖZDEMİR tarafından,

  2. İlçemiz G.M.K.P Mahallesi 1171 ada 11 no.lu parselde bulunan tamamı 805,79m2 miktarındaki Belediyemize ait 579/80579 oranındaki 5,79m2’lik hisse diğer malik Fırat GÜNEŞ tarafından satın alınmak istenmekte olup;

Yapılan incelemeler ve müzakereler neticesinde; yukarıda belirtilen şekilde adı geçen muhtelif ada parselde bulunan Belediyemize ait hissenin parsellerde bulunan diğer malikine satışının yapılması komisyonumuzca “Oy Birliği” ile kabul edilerek Meclisimizin onayına sunulmuştur.


 


 


 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

Mehmet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONU: Sokak İsmi hk. 05/11/2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.11.2019 tarihinde saat 10:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 3. maddesindeki Çerkezköy Ehli Beyt Derneği Başkanı Sinan BOZTEPE’nin Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 03.10.2019 gün ve bila sayılı sokak isim değişikliği hk. dilekçesinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

 

Komisyonumuzca; bahsi geçen dilekçe ile Ehli Beyt Dergahı isimli ibadethane binasının yan sokak isminin “Erdem Sokak” iken değiştirilerek Ehli Beyt Sokak olarak isimlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür. Söz konusu sokağın isim değişikliği talebi uygun bulunmuş olup oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

KONU: Yönetmelik hk. 05/11/2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.11.2019 tarihinde saat 10:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 9. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 28 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek tanzim edilmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Komisyonumuzca İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hazırlanan yeni yönetmeliği incelenmiş olup, oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiş ve meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

 

KONU: Pergola hk. 05/11/2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05/11/2019 tarihinde saat 10:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04/11/2019 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 2. maddesindeki Belediye Meclisinin 07.10.2019 günlü meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.09.2019 gün ve 15 sayılı pergolalar(gölgelik) hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu maddenin daha detaylı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla görüşmelere devam edilmesi sonraki mecliste gündeme getirilmesi tavsiye kararı olarak oybirliğiyle/oyçokluğuyla kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.


 

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

KONU: Konut Dışı Kullanım hk. 05/11/2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.11.2019 tarihinde saat 10:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 6. maddesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 27 sayılı konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesi hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

03.07.2017 tarih ve 30113 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Planlı alanlar İmar Yönetmeliğinin 19.1.f. maddesinde belirtilen ‘(Değişik:RG-25/7/2019-30842) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” hükmüne istinaden konut dışı hizmetlere yönelik yapı ruhsatı düzenlenmesinde Belediyesine yetki verilmesinin, komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilmiş ve tavsiye kararı olarak meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

 

KONU: Plan Notu Değişikliği hk. 05/11/2019

 

 

İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU

 

 

Belediyemiz İmar ve Bayındırlık Komisyonu 05.11.2019 tarihinde saat 10:00'da Belediye Meclis Odasında; Komisyon Başkanı Komisyon Başkanı Gökay KELEŞOĞLU, ve üyeler; Erdal ZENGİN, Memet Henifi KARATAŞ, Adem İÇLİ, Ahmet YILDIZ’ın katılımıyla Belediye Meclisi’nin 04.11.2019 gün ve 17. toplantısının 1.birleşiminin 1.oturumunda görüşülerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen gündemin 5. maddesindeki Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 25.10.2019 gün ve 50 sayılı Plan Notu Değişikliği hk. müzekkeresinin müzakeresi için toplanmıştır.

 

İlçemiz mer’i uygulama imar planlarından 1/1000 ölçekli 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap 2. Kısım, 4. Etap, Veliköy ve Kızılpınar Revizyon Uygulama İmar Planları Plan Notlarına kentteki donatı alanı verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla plan notu ilavesi yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

 

Yapılan düzenlemeyle söz konusu muhtelif imar planları plan notlarına “BELEDİYE HİZMET VE KÜLTÜREL TESİS ALANI OLARAK BELİRTİLEN SAHALARDA BELEDİYE HİZMET BİNALARI İLE BELEDİYE HİZMETLERİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ YAPI VE FAALİYET BİNALARINA, MEZARLIK YAPILARINA, SOSYAL, KÜLTÜREL, EĞİTİM VE SPORTİF AMAÇLI YAPILARA, DEPOLARA VE TİCARİ HİZMET BİRİMLERİNE YER VERİLEBİLİR.” Hükmünün eklendiği görülmüştür.

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde; yapılan değişiklikle eklenen plan notu maddesinin bölgedeki donatıların aktif kullanılmasının önünü açacağı ve Belediyemizin vatandaşa daha kapsamlı hizmet sağlayabilmesi açısından gelir arttırıcı bir düzenleme olacağı düşünülerek oybirliği/oyçokluğu ile kabul edilerek meclisimizin onayına sunulmuştur.

 

 

 

 

 

Gökay KELEŞOĞLU

İMAR KOMİSYONU BAŞKANI

 

Erdal ZENGİN

ÜYE

 

 

Memet Henifi KARATAŞ

ÜYE

 

 

 

Adem İÇLİ

ÜYE

 

 

 

Ahmet YILDIZ

ÜYE

 

Çerkezköy Belediye Başkanlığı

Telefon : 0282 726 50 19 Faks : 0282 726 80 59 E-Posta : baskanlik@cerkezkoy.bel.tr

Her hakkı saklıdır 2018

Web Tasarım: OZCGRUP